Нэгдмэл улсуудын газрын зураг

Нэгдмэл улсХолбооны бус, харин нэгдмэл төрийн байгууламжтай улс.