Нэгдмэл улс

— «Нэгдмэл байгууламж» гээд холбогдов —
Нэгдмэл улсуудын газрын зураг

Нэгдмэл улсХолбооны бус, харин нэгдмэл төрийн байгууламжтай улс.