Монгол овог аймгуудын жагсаалт

Энэхүү жагсаалт нь орчин үеийн Монголын овог аймгуудын жагсаалт болно.

АЗасварлах

 1. Авга нар
 2. Авга тайж
 3. Авгас
 4. Авгачуул
 5. Авгайчууд
 6. Авхайнхан
 7. Авьнай
 8. Агьтын цагаан гэр
 9. Адуучин
 10. Алагчууд
 11. Алтанхан
 12. Амбагайт
 13. Анга
 14. Андагай
 15. Ар тогоруутан
 16. Аргалчийнхан
 17. Асуд
 18. Аягачин
 19. Алаг адуу
 20. Анчин
 21. Ашбагад

БЗасварлах

 1. Бааж
 2. Баатууд
 3. Баарин
 4. Бага тугтан
 5. Бага хотгойд
 6. Бага шарнууд
 7. Багтаамал
 8. Байлгас
 9. Балигч
 10. Барга
 11. Барнууд
 12. Барлагууд
 13. Бархай
 14. Батнай
 15. Башгид
 16. Баягид, баягууд
 17. Баяд
 18. Бичээч
 19. Бодон
 20. Бодонгууд
 21. Боовтон
 22. Боржигин
 23. Борлууд
 24. Борогчууд
 25. Бошго
 26. Бохог
 27. Бугус
 28. Булгадар
 29. Бүргэд
 30. Бүрд
 31. Бүрдүүд
 32. Бөөрдөн
 33. Бурдууд
 34. Бутангууд
 35. Бууч
 36. Бэсүд
 37. Баяжих

ВЗасварлах

 1. Вангаахан

ГЗасварлах

 1. Газарч
 2. Гарьд
 3. Галзууд
 4. Галууд
 5. Горлууд
 6. Говь Түшээ
 7. Гөлгөд
 8. Гучид
 9. Гуулин
 10. Гурван Сайхан
 11. Гуртааш
 12. Гүнийхэн
 13. Гэхтэр
 14. Гэхэрмид
 15. Гэлэнгүүд
 16. Гэрүүд
 17. Гэрсүүд

ДЗасварлах

 1. Давдан
 2. Дайртан
 3. Дархад
 4. Дархан
 5. Дархчуул
 6. Долоон
 7. Долоон сувай
 8. Дотно
 9. Дөрвөд
 10. Дөчин дөрөв
 11. Дураал
 12. Дуутан
 13. Дууч
 14. Даржаа
 15. Дээд чоно
 16. Догшин Худагт

ЖЗасварлах

 1. Жалавч
 2. Жалайр
 3. Жаран
 4. Жарууд
 5. Жас нар
 6. Жонгоор
 7. Жүрхин
 8. Жиндүү

ЗЗасварлах

 1. Засгууд
 2. Загасан
 3. Заргачин
 4. Зууд
 5. Зуутраг
 6. Зүрчид
 7. Зэлмэн
 8. Зээрднүүд
 9. Захирагч

10.Замбага

ИЗасварлах

 1. Их Монгол
 2. Ихирэс
 3. Их тугтан
 4. Их хотгойд
 5. Их шарнууд
 6. Илжигэн
 7. Индэр

МЗасварлах

 1. Марлан
 2. Мангуд
 3. Модон хиргис
 4. Монголмууд
 5. Монгол
 6. Мудар
 7. Мэргид
 8. Мээрэн
 9. Мэхээрчин
 10. Мянгад
 11. Мянган
 12. Мөнх-Тойн
 13. Мэргэн
 14. Могол

НЗасварлах

 1. Найман
 2. Намиад
 3. Намнаач
 4. Наяа
 5. Ноёгидай
 6. Ноён
 7. Номчин
 8. Нохойнхон
 9. Нумчин
 10. Нүцгэд
 11. Нэрээд
 12. Ногоон Оройт
 13. Ноосойнхон

ОЗасварлах

 1. Онгиуд
 2. Оготор
 3. Ойгорууд
 4. Оймууд
 5. Олхунуд
 6. Онгууд, Онход
 7. Орууд
 8. Орцос
 9. Ордос
 10. Орчид
 11. Ончуул
 12. Олонгол
 13. Овсгоохон

ӨЗасварлах

 1. Өвөр тогоруутан
 2. Өлчир
 3. Өндөрийнхэн
 4. Өөлд
 5. Өвөөн
 6. Өрлүүд

СЗасварлах

 1. Савар
 2. Савартангууд
 3. Салаа
 4. Сайгууд
 5. Сартуул
 6. Сахлагууд
 7. Соён, Соёд
 8. Солоон, Солонгод
 9. Сөнид
 10. Сумчин
 11. Сээрдэн
 12. Cэнгэлдэр
 13. Суурь

ТЗасварлах

 1. Таваг зааныхан
 2. Тавнан
 3. Тавлаа
 4. Тайжийнхан
 5. Тайчууд
 6. Тайжууд
 7. Тангач
 8. Тангуд
 9. Тандылар
 10. Таргуд
 11. Тариачин
 12. Татар
 13. Такианар (Тахианар)
 14. Товсон
 15. Тогооч
 16. Тогоруутан
 17. Тодно
 18. Томой
 19. Тонгорууд
 20. Тоос
 21. Торгууд
 22. Тува нар
 23. Тугчин
 24. Тулам
 25. Түмт
 26. Түмэд
 27. Тэлэнгэд
 28. Тэрт
 29. Тольтон Бургууд
 30. Таваглаа

УЗасварлах

 1. Улаагчин
 2. Улаандай
 3. Уйгур
 4. Уух
 5. Уушгийнхан
 6. Уушин
 7. Урианхан
 8. Уулар
 9. Уран
 10. Ухайдай

ҮЗасварлах

 1. Үхэр онход
 2. Үжиэд (Өзөөд)
 3. Үзэмчин
 4. Үнэгийнхэн
 5. Үхэр болдуу
 6. Үзээн

ХЗасварлах

 1. Хаасууд
 2. Хавхчин
 3. Хавханас
 4. Хавчууд
 5. Хавчигууд
 6. Хадай
 7. Халбин
 8. Халиуд
 9. Халиучин
 10. Халт вангаахан
 11. Халх овогтон
 12. Ханд
 13. Хар гэрүүд
 14. Хар намиад
 15. Хар орцос
 16. Хар үхэрт
 17. Хар хиргис
 18. Хар ямаат
 19. Харагчууд
 20. Харгана овогтон
 21. Харгиуд
 22. Харидал
 23. Хариад
 24. Харнүд
 25. Харнууд
 26. Харцага
 27. Харчу
 28. Харчин
 29. Харуулч
 30. Хасагууд
 31. Хатаамад
 32. Хатагин
 33. Хиа нар
 34. Хиад
 35. Киргиз
 36. Хишигт
 37. Хойд (овог)
 38. Хонгоодор
 39. Хонгирад
 40. Хондого
 41. Хонин хотгойд
 42. Хонин Онход
 43. Хорхой нүдтэн
 44. Хорхойнхон
 45. Хорь түмэд
 46. Хорчин, Хортон
 47. Хотгойд
 48. Хотдууд
 49. Хотон
 50. Хошууд
 51. Хөвдүүд
 52. Хөх нохойнхон
 53. Хөх нуур
 54. Хөхий
 55. Хөх хайрхан
 56. Хөхнүүд
 57. Хөхчин, Хөхнүүд
 58. Хөшүүр
 59. Хуасай
 60. Худай
 61. Худууд
 62. Хурниад
 63. Хуулар
 64. Хуушан
 65. Хурамши
 66. Хүнхээрийнхэн
 67. Хүнхүрээ
 68. Хүрд
 69. Хэрдэг
 70. Хэрэйд
 71. Хэрээд

ЦЗасварлах

 1. Цаатан
 2. Цагаан гэрүүд
 3. Цагаан тугтан
 4. Цагаан шувуу
 5. Цагаанууд
 6. Цагаагчууд (Цагаачууд)
 7. Цахар
 8. Цогнууд
 9. Цогтчууд
 10. Цоохор
 11. Цонгол
 12. Цорос
 13. Цувдаг
 14. Цэлх

ЧЗасварлах

 1. Чонос
 2. Чорос
 3. Чойвал
 4. Чулуу
 5. Чулуун
 6. Чуухтай

ШЗасварлах

 1. Шаазган
 2. Шавагууд
 3. Шалбууртийнхан
 4. Шангас
 5. Шангуучин
 6. Шандивууд
 7. Шар хиргис
 8. Шарайд
 9. Шаргууд
 10. Шарнууд
 11. Шархаших
 12. Шуудай нар
 13. Шүүлэнхэн
 14. Шар бүрд

ЭЗасварлах

 1. Эгүс
 2. Элжигин
 3. Эмээлт
 4. Ээмдээ
 5. Эзэн
 6. эрхэт

ЮЗасварлах

 1. Юншээбүү

ЯЗасварлах

 1. Ямааныхан
 2. Ямаат
 3. Ямаатынхан
 4. Ямбат
 5. Яргай