Монгол овог аймгуудын жагсаалт

Энэхүү жагсаалт нь орчин үеийн Монголын овог аймгуудын жагсаалт болно.

А засварлах

 1. Авга нар
 2. Авга тайж
 3. Авгас
 4. Авгачуул
 5. Авгайчууд
 6. Авхайнхан
 7. Авьнай
 8. Агьтын цагаан гэр
 9. Адуучин
 10. Алагчууд
 11. Алтанхан
 12. Амбагайт
 13. Анга
 14. Андагай
 15. Ар тогоруутан
 16. Аргалчийнхан
 17. Аргуун
 18. Арлууд
 19. Арулад
 20. Асуд
 21. Асан
 22. Аягачин
 23. Алаг адуу
 24. Анчин
 25. Ашбагад
 26. Аошила

Б засварлах

 1. Барлас
 2. Бааж
 3. Бажгай
 4. Баатууд
 5. Баарин
 6. Бага найман
 7. Бага тугтан
 8. Бага хотгойд
 9. Бага шарнууд
 10. Багтаамал
 11. Багшийн элгэн
 12. Байлгас
 13. Балигч
 14. Барга
 15. Барнууд
 16. Барлагууд
 17. Бархай
 18. Батнай
 19. Басигид
 20. Башгид
 21. Баягид, баягууд
 22. Баяд
 23. Баявуд
 24. Баяуд
 25. Баюуд
 26. Бидэгүүн
 27. Бичээч
 28. Бодон
 29. Бодонгууд
 30. Боовтон
 31. Боржигин
 32. Боржигин Асуд
 33. Борлууд
 34. Борогчууд
 35. Бор адуу
 36. Бошго
 37. Бохог
 38. Бугус
 39. Булгадар
 40. Бүргэд
 41. Бүрд
 42. Бүрдүүд
 43. Бөөрдөн
 44. Бурдууд
 45. Бутангууд
 46. Бууч
 47. Бэрээш
 48. Бэрээшиг
 49. Бэсүд
 50. Баяжих#Бөөгүүд
 51. Боргочин
 52. Буни

В засварлах

 1. Вангаахан

Г засварлах

Готов

 1. Газарч
 2. Гарьд
 3. Галзууд
 4. Гал
 5. Галууд
 6. Горлууд
 7. Говь Түшээ
 8. Гөгөө Найман
 9. Гөлгөд
 10. Гөрөөчин
 11. Гучид
 12. Гуулин
 13. Гурван Сайхан
 14. Гуртааш
 15. Гүнийхэн
 16. Гэхтэр
 17. Гэхэрмид
 18. Гэлэнгүүд
 19. Гэнигэс
 20. Гэрүүд
 21. Гэрсүүд

Д засварлах

 1. Давдан
 2. Дайр
 3. Дайртан
 4. Дархчуул
 5. Долоод
 6. Долоон
 7. Долоон Чоно
 8. Долоон сувай
 9. Дотно
 10. Дөрвөд
 11. Дөчин дөрөв
 12. Дураал
 13. Дуутан
 14. Дууч
 15. Даржаа
 16. Дээд чоно
 17. Догшин Худагт
 18. Донгойд

Ж засварлах

 1. Жадран
 2. Жалавч
 3. Жалайд
 4. Жалайр
 5. Жалиар
 6. Жаран
 7. Жарууд
 8. Жас нар
 9. Жонгоор
 10. Жүрхин
 11. Жиндүү

З засварлах

 1. Заанүүд
 2. Загасан
 3. Заргачин
 4. Зууд
 5. Зуутраг
 6. Зүрчид
 7. Зэлмэн
 8. Зээрднүүд
 9. Захирагч
 10. Зулхар

11.Замбага 12 #Засгууд

И засварлах

 1. Их Монгол
 2. Их Найман
 3. Их Мэргэд
 4. Ихирэс
 5. Их тугтан
 6. Их хотгойд
 7. Их шарнууд
 8. Илжигэн
 9. Индэр

М засварлах

 1. Марлан
 2. Мангуд
 3. Махранз
 4. Модон хиргис
 5. Мөнх
 6. Монголмууд
 7. Монгол
 8. Мотой
 9. Мудар
 10. Мэргэн
 11. Мэргэд
 12. Мэргид
 13. Мээрэн
 14. Мэхээрчин
 15. Мянгад
 16. Мянган
 17. Мөнх-Тойн
 18. Мэргэн
 19. Могол

Н засварлах

 1. Найман
 2. Найманбагана
 3. Найм
 4. Наймынхан
 5. Намиад
 6. Намнаач
 7. Наяа
 8. Ноёгидай
 9. Ноён
 10. Номчин
 11. Нохойнхон
 12. Нумчин
 13. Нүцгэд
 14. Нэрээд
 15. Ногоон Оройт
 16. Ноосойнхон
 17. Начингууд
 18. Нам
 19. Наранээж

О засварлах

 1. Онгиуд
 2. Оготор
 3. Ойгорууд
 4. Оймууд
 5. Олгонууд
 6. Олхунуд
 7. Онгууд, Онход
 8. Орос
 9. Оросууд
 10. Оросынхон
 11. Орууд
 12. Орцос
 13. Ордос
 14. Орчид
 15. Ончуул
 16. Олонгол
 17. Овсгоохон

Ө засварлах

 1. Өвөр тогоруутан
 2. Өлчир
 3. Өндөрийнхэн
 4. Өөлд
 5. Өвөөн
 6. Өрлүүд

С засварлах

 1. Савар
 2. Савартангууд
 3. Салаа
 4. Салжууд
 5. Салжид
 6. Сайгууд
 7. Сарт
 8. Сартуул
 9. Сахлагууд
 10. Соён, Соёд
 11. Солоон, Солонгод
 12. Сөнид
 13. Сүлэдсэн
 14. Сумчин
 15. Сухай
 16. Сухайнууд
 17. Сэвж
 18. Сээрдэн
 19. Cэнгэлдэр
 20. Суурь
 21. Саманд
 22. Сорчууд

Т засварлах

 1. Таваг зааныхан
 2. Тавнан
 3. Тавлаа
 4. Тайж
 5. Тайжийнхан
 6. Тайчууд
 7. Тайжууд
 8. Талибар
 9. Тангач
 10. Тангуд
 11. Тандылар
 12. Таргад
 13. Таргуд
 14. Тариачин
 15. Татар
 16. Татиар
 17. Такианар (Тахианар)
 18. Товсон
 19. Тогооч
 20. Тогоруутан
 21. Тодно
 22. Томой
 23. Тонгорууд
 24. Тоос
 25. Торгууд
 26. Тожиг
 27. Тува нар
 28. Тугчин
 29. Тулам
 30. Төвд
 31. Түмт
 32. Түмэд
 33. Тэлэнгэд
 34. Тэнэмэл
 35. Тэрт
 36. Тольтон Бургууд
 37. Таваглаа

У засварлах

 1. Улаагчин
 2. Улаандай
 3. Улаан сухай
 4. Уйгад
 5. Уйгаржин
 6. Уйгур
 7. Уух
 8. Уушгийнхан
 9. Уушин
 10. Урианхан
 11. Урад
 12. Уулар
 13. Уран
 14. Урууд
 15. Ухайдай
 16. Урианхад
 17. утай
 18. Уулынхан

Ү засварлах

 1. Үхэр онход
 2. Үжиэд (Өзөөд)
 3. Үзэмчин
 4. Үнэгийнхэн
 5. Үхэр болдуу
 6. Үзээн
 7. Үүшин

Х засварлах

 1. Хаасууд
 2. Хавхчин
 3. Хавханас
 4. Хавчууд
 5. Хавчиг
 6. Хавчигууд
 7. Хазар
 8. Хадай
 9. Халбин
 10. Халиуд
 11. Халиучин
 12. Халт вангаахан
 13. Халх овогтон
 14. Ханд
 15. Хангин
 16. Хангид
 17. Хар гэрүүд
 18. Хар намиад
 19. Хар орцос
 20. Хар үхэрт
 21. Хар хиргис
 22. Хар ямаат
 23. Харагчууд
 24. Харгана овогтон
 25. Харгиуд
 26. Хард
 27. Харидал
 28. Хариад
 29. Харлаг
 30. Харлагууд
 31. Харнүд
 32. Харнууд
 33. Харцага
 34. Хар татаар
 35. Харчу
 36. Харчин
 37. Харуулч
 38. Казах
 39. Казахууд
 40. Хатаамад
 41. Хатагин
 42. Хиа нар
 43. Хиад
 44. Хиан
 45. Хиргис
 46. Хишигт
 47. Хойд (овог)
 48. Хонгоодор
 49. Хонгирад
 50. Хондого
 51. Хонин хотгойд
 52. Хонин Онход
 1. Хороо
 2. Хорхой нүдтэн
 3. Хорхойнхон
 4. Хорь түмэд
 5. Хотгойд
 6. Хотдууд
 7. Хотон
 8. Хорчин


 1. Хонхотан
 2. Ховоо
 3. Хөх нохойнхон
 4. Хөх нуур
 5. Хөхий
 6. Хөх хайрхан
 7. Хөхнүүд
 8. Хөхчин, Хөхнүүд
 9. Хөшүүр
 10. Хуасай
 11. Хуванцар
 12. Худай
 13. Худууд
 14. Хурлууд
 15. Хурниад
 16. Хуулар
 17. Хуушан
 18. Хурамши
 19. Хүнхээрийнхэн
 20. Хүнхүрээ
 21. Хүрээ
 22. Хүрд
 23. Хэрдэг
 24. Хэрэйд
 25. Хэрээд
 26. Хяргас

Ц засварлах

 1. Цаатан
 2. Цагаан
 3. Цагаан гэрүүд
 4. Цагаан малгайт
 5. Цагаан тугтан
 6. Цагаан шувуу
 7. Цагаан яст
 8. Цагаанууд
 9. Цагаан татаар
 10. Цагаагчууд (Цагаачууд)
 11. Цахар
 12. Цогнууд
 13. Цогтчууд
 14. Цоохор
 15. Цонгол
 16. Цорос
 17. Цувдаг
 18. Цэлх
 19. Цахилаад

Ч засварлах

 1. Чонос
 2. Чорос
 3. Чойвал
 4. Чулуу
 5. Чулуун
 6. Чуухтай
 7. Чухал
 8. Чойжин
 9. Чилингир
 10. Чацран

Ш засварлах

 1. Шаазган
 2. Шавагууд
 3. Шалбууртийнхан
 4. Шангас
 5. Шангуучин
 6. Шандивууд
 7. Шар хиргис
 8. Шарайд
 9. Шаргууд
 10. Шарнууд
 11. Шархаших
 12. Шуудай нар
 13. Шүүлэнхэн
 14. Шар бүрд
 15. Шатан

Э засварлах

 1. Эгүс
 2. Элжигин
 3. Эмээлт
 4. Ээмдээ
 5. Эзэн
 6. эрхэт

Ю засварлах

 1. Юншээбүү

Я засварлах

 1. Ямааныхан
 2. Ямаат
 3. Ямаатынхан
 4. Ямбат
 5. Яргай