Энэ цаг хугацааны нэгжийг бусад Мянганаас ялган таниарай.

Мянган нь мянган жилтэй тэнцэх цаг хугацааны нэгж юм.