Мянган

Энэ цаг хугацааны нэгжийг бусад Мянганаас ялган таниарай.

Мянган нь мянган жилтэй тэнцэх цаг хугацааны нэгж юм. Он тооллыг заавал ром тоогоор бичнэ. Мянган нь 1-ээр эхэлж 0-р төгсөнө. Жишээ:1-1000 он нь I мянган юм.