Үндсэн хуульт хаант засаг

Үндсэн хуульт хаант засаглал нь удам залгамжилсан, эсвэл сонгогддог хааныг төрийн тэргүүнээ болгосон, хаант засаглалтай боловч хааны эрх мэдэл нь үндсэн хуулиар хязгаарлагддаг төрийн байгууллыг хэлнэ. Хэмжээгүй эрхт хаант засаглалтай улсуудад ч парламент байх нь элбэг тул парламенттай эсэх нь засаглалын хэлбэрийг үл тодорхойлно.

Засаглалын систем бүхий дэлхийн газрын зураг

Дэлхий дээрх засаглалын систем

Бүгд Найрамдах Улсын засаглалтай төрийн хэлбэр:

Хаант засаг бүхий төрийн хэлбэр:

Дарангуйллын систем (ихэвчлэн БНУ-д):
  Үндсэн хуульт засгийн газар нь унасан
(де-факто ихэнхдээ цэргийн дарангуйлал)

  бусад системүүд эсвэл тодорхой бус улс төрийн байдал
Мэдээ: 2012 он
Үндсэн хуульт хаант засаглал бүхий орнууд
  • Улаан: Парламентын засаглал бүхий үндсэн хуульт хаант засаглалтай орнууд
  • Нил ягаан: Хааны эрх нь өргөн хүрээ бүхий үндсэн хуульт хаант засаглалтай орнууд
  • Бор:Үндсэн хуулийн үйлчлэлийг зогсоогоод буй үндсэн хуульт хаант засаглалтай орнууд

Одоо оршин буй үндсэн хуульт хаант засаглал бүхий орнууд засварлах

Ази засварлах

Далайн орнууд засварлах

Европ засварлах

Африк засварлах

Британийн Хамтын нөхөрлөлийн орнууд засварлах

Британийн Хамтын нөхөрлөлийн орнуудад Их Британийн хатан хаан нь төрийн тэргүүн байдаг бөгөөд хатан хаанаас томилогдсон амбан захирагч нь төрийн хэргийг хөтлөн явуулна.

Мөн үзэх засварлах