Open main menu
Үндсэн хуульт хаант засаглал бүхий орнууд
  • Улаан: Парламентийн засаглал бүхий үндсэн хуульт хаант засаглалтай орнууд
  • Нил ягаан: Хааны эрх нь өргөн хүрээ бүхий үндсэн хуульт хаант засаглалтай орнууд
  • Бор:Үндсэн хуулийн үйлчлэлийг зогсоогоод буй үндсэн хуульт хаант засаглалтай орнууд

Үндсэн хуульт хаант засаглал нь удам залгамжилсан, эсвэл сонгогддог хааныг төрийн тэргүүнээ болгосон, хаант засаглалтай боловч хааны эрх мэдэл нь үндсэн хуулиар хязгаарлагддаг төрийн байгууллыг хэлнэ. Хэмжээгүй эрхт хаант засаглалтай улсуудад ч парламент байх нь элбэг тул парламенттай эсэх нь засаглалын хэлбэрийг үл тодорхойлно.

Гарчиг

Одоо оршин буй үндсэн хуульт хаант засаглал бүхий орнуудЗасварлах

АзиЗасварлах

Далайн орнуудЗасварлах

ЕвропЗасварлах

АфрикЗасварлах

Британийн Хамтын нөхөрлөлийн орнуудЗасварлах

Британийн Хамтын нөхөрлөлийн орнуудад Их Британийн хатан хаан нь төрийн тэргүүн байдаг бөгөөд хатан хаанаас томилогдсон амбан захирагч нь төрийн хэргийг хөтлөн явуулна.

Мөн үзэхЗасварлах