Холимог засаглалын систем

Холимог бүгд найрамдах улс. Төрийн тэргүүн, засгийн газрын тэргүүний бүрэн эрхийг өөр өөр субъект (ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд) хадгалж, засгийн газрыг ерөнхийлөгч байгуулж, парламентын өмнө хариуцлага хүлээдэг төрийн удирдлагын ардчилсан хэлбэр мөн.

Засаглалын систем бүхий дэлхийн газрын зураг

Дэлхий дээрх засаглалын систем

Бүгд Найрамдах Улсын засаглалтай төрийн хэлбэр:

██ ерөнхийлөгчийн засаглалын систем

██ холимог засаглалын систем

██ парламентын засаглалын систем

██ парламентын гүйцэтгэх засаглал


Хаант засаг бүхий төрийн хэлбэр:

██ парламентын хаант засаг

██ үндсэн хуульт хаант засаг

██ хэмжээгүй эрхт хаант засаг


Дарангуйллын систем (ихэвчлэн БНУ-д):

██ Нэг намын систем

██ Үндсэн хуульт засгийн газар нь унасан
(де-факто ихэнхдээ цэргийн дарангуйлал)


██ бусад системүүд эсвэл тодорхой бус улс төрийн байдал

Мэдээ: 2012 он