Хэмжээт эрхт хаант засаг


Хэмжээт эрхт хаант засаг - хааны эрх хэмжээг Үндсэн хуулийн дагуу хууль тогтоох (парламент), гүйцэтгэх (засгийн газар), шүүх эрх мэдлээр хязгаарласан төрийн удирдлагын хэлбэр. Хааны эрх хэмжээг Үндсэн хуулиар хязгаарласныг шалгуур болгон хэмжээт эрхт хаант улсыг дуалист, парламентын хэмээн ангилж болно.