Солонгосын вангуудын жагсаалт

线性代数

ГужусонEdit

Гурван улсын үеEdit

КугүрёEdit

Шилла улсEdit

Пэгжэ улсEdit

Каяа улсEdit

Умард, Өмнөд улсын үеEdit

Нэгдсэн Шилла улсEdit

Бохай улсEdit

Хожуу гурван улсын үеEdit

Тэбонь улсEdit

 1. Гүнь Е

Хожуу ПэгжэEdit

 1. Кёнь Хуонь ван 견훤 (甄萱) 900–935
 2. Кёнь Шингом ван 견신검 (甄神劍) 935–936

Гуулин улс (918-1392)Edit

 1. Ван Гон
 2. Хэжун ван
 3. Чонжун ван
 4. Гванжун ван
 5. Кёнжун ван
 6. Сонжун ван
 7. Мукжун ван
 8. Хёньжун ван
 9. Токжун ван
 10. Чонжун ван
 11. Мүньжун ван
 12. Соньжун ван
 13. Хоньжун ван
 14. Сүкжун ван
 15. Ежун ван
 16. Инжун ван
 17. Юйжун ван
 18. Мёнжун ван
 19. Синьжун ван
 20. Хуйжун ван
 21. Канжун ван
 22. Кужун ван
 23. Вонжун ван
 24. Чүннёль ван
 25. Чүнсонь ван
 26. Чүнсук ван
 27. Чүнхэ ван
 28. Чүнмуг ван
 29. Чүнжон ван
 30. Күнминь ван
 31. Ү ван (Курё улс)
 32. Чан ван
 33. Конян ван

Чусонь улс (1392-1898)Edit

 1. Тэжу ван
 2. Тэжун ван
 3. Сэжун ван
 4. Мүньжун ван
 5. Таньжун ван
 6. Сэжу ван
 7. Ежун ван
 8. Сонжун ван
 9. Ёнсангүн ван
 10. Чүнжун ван
 11. Инжун ван
 12. Мёнжун ван
 13. Соньжу ван
 14. Куанхэгүн
 15. Инжу ван
 16. Хюжун ван
 17. Хёньжун ван
 18. Сүгжун ван
 19. Кёнжун ван
 20. Ёнжу ван
 21. Чонжу ван
 22. Сүньжу ван
 23. Хонжун ван
 24. Чолжун ван
 25. Кужун ван
 26. Сүньжон ван

Солонгосын эзэнт улс (1898-1908)Edit

 1. Кожон ван
 2. Сүньжон ван