Солонгосын вангуудын жагсаалт

线性代数

ГужусонЗасварлах

Гурван улсын үеЗасварлах

КогурёЗасварлах

Шилла улсЗасварлах

Пэгжэ улсЗасварлах

Каяа улсЗасварлах

Умард, Өмнөд улсын үеЗасварлах

Нэгдсэн Шилла улсЗасварлах

Бохай улсЗасварлах

Хожуу гурван улсын үеЗасварлах

Тэбонь улсЗасварлах

 1. Гүнь Е

Хожуу ПэгжэЗасварлах

 1. Кёнь Хуонь ван 견훤 (甄萱) 900–935
 2. Кёнь Шингом ван 견신검 (甄神劍) 935–936

Гуулин улс (918-1392)Засварлах

 1. Ван Гон
 2. Хэжун ван
 3. Чонжун ван
 4. Гванжун ван
 5. Кёнжун ван
 6. Сонжун ван
 7. Мукжун ван
 8. Хёньжун ван
 9. Токжун ван
 10. Чонжун ван
 11. Мүньжун ван
 12. Сүньжун ван
 13. Соньжун ван
 14. Хоньжун ван
 15. Сүкжун ван
 16. Ежун ван
 17. Инжун ван
 18. Юйжун ван
 19. Мёнжун ван
 20. Синьжун ван
 21. Хуйжун ван
 22. Канжун ван
 23. Кужун ван
 24. Вонжун ван
 25. Чүннёль ван
 26. Чүнсонь ван
 27. Чүнсук ван
 28. Чүнхэ ван
 29. Чүнмуг ван
 30. Чүнжон ван
 31. Кунминь ван
 32. Ү ван (Курё улс)
 33. Чан ван
 34. Конян ван

Чусонь улс (1392-1898)Засварлах

 1. Тэжу ван
 2. Тэжун ван
 3. Сэжун ван
 4. Мүньжун ван
 5. Таньжун ван
 6. Сэжу ван
 7. Ежун ван
 8. Сонжун ван
 9. Ёнсангүн ван
 10. Чүнжун ван
 11. Инжун ван
 12. Мёнжун ван
 13. Соньжу ван
 14. Куанхэгүн
 15. Инжу ван
 16. Хюжун ван
 17. Хёньжун ван
 18. Сүгжун ван
 19. Кёнжун ван
 20. Ёнжу ван
 21. Чонжу ван
 22. Сүньжу ван
 23. Хонжун ван
 24. Чолжун ван
 25. Кужун ван
 26. Сүньжон ван

Солонгосын эзэнт улс (1898-1908)Засварлах

 1. Кожон ван
 2. Сүньжон ван