Загвар:Химийн элемент

{{{Нэр}}}
Атомын дугаар {{{Атомын дугаар}}}
Атом масс {{{Атом масс}}} г/моль
Өнгө {{{Өнгө}}}
Электрон байгуулалт {{{Электрон байгуулалт}}}
Бүрхүүл дэхь
электроны тоо
{{{Электроны тоо}}}
Физик шинж чанар
Бодисын төлөв {{{Төлөв}}}
Нягт {{{Нягт}}} г/см³
Хайлах температур {{{Хайлах Т}}} K
Буцлах температур {{{Буцлах Т}}} K
Хайлалтын хувийн дулаан {{{Хайлалтын дулаан}}} кЖ/моль
Ууршилтын хувийн дулаан {{{Ууршилтын дулаан}}} кЖ/моль
Дулаан багтаамж {{{Дулаан багтаамж}}} кЖ/(моль·K)
Атомын шинж чанар
Оронт торны бүтэц
(Сингони)
{{{Сингони}}}
Исэлдэлтийн зэрэг {{{Исэлдэлт}}}
Ионжих энерги
(эхний электроноор)
{{{Ионжих энерги}}} кЖ/моль
Атомын радиус {{{Атомын радиус}}} пм
Ковалентийн радиус {{{Ковалентийн радиус}}} пм{{Химийн элемент
|Нэр=
|Атомын дугаар=
|Атом масс=
|Өнгө=
|Электрон байгуулалт=
|Электроны тоо=
|Төлөв=
|Нягт=
|Хайлах Т=
|Буцлах Т=
|Хайлалтын дулаан=
|Ууршилтын дулаан=
|Дулаан багтаамж=
|Сингони=
|Исэлдэлт=
|Ионжих энерги=
|Атомын радиус=
|Ковалентийн радиус=
}}