Буцлах температур

тогтмол даралтад орших шингэний буцлах цаг буюу температурыг хэлнэ


Буцлах температур гэж тогтмол даралтад орших шингэний буцлах цаг буюу температурыг хэлнэ