Кельвин гэдэг нь Олон улсын нэгжийн системийн температурыг хэмжих үндсэн нэгж (хэмжээс) юм. Тэмдэглэгээ нь К.

Кельвин
Нэгжийн систем СИ-н үндсэн нэгж
Хэмжигдэхүүн Термодинамикийн температур
Тэмдэглэгээ К
Нэрлэгдсэн Виллиам Томсон (Лорд Кельвин)

Кельвиний буюу термодинамикийн температурын хэмжээсийн хамгийн бага хэм нь 0К буюу абсолют тэг хэм юм. 1 К нь усны гурвалсан цэгийн температурын 1273.16 хэсэг юм. Кельвины хэмжээс нь ахуйн амьдралд хэрэглэгддэггүй ч физикийн шинжлэх ухаанд их хэрэглэгддэг.

Бусад түгээмэл хэрэглэгддэг нэгжүүд лүү шилжүүлэх томъёо

засварлах
Кельвинээс Кельвин рүү
Цельс [°C] = [K] − 273.15 [K] = [°C] + 273.15
Фаренгейт [°F] = [K] × (9/5) − 459.67 [K] = ([°F] + 459.67) × (5/9)