Бодис нь эгэл хэсгийн цугларсан төлөвөөс нь хамааруулж хий, шингэн, хатуу, плазм гэсэн дөрвөн төлөвт хуваагдахийг конденсацийн үзэгдэл гэнэ.

Хатуу

Тогтмол байршилтай, эгэл хэсгийн хоорондын таталцлын хүч нь их.

Шингэн

Хөдөлгөөн хийх боломжтой, эгэл хэсгийн таталцлын хүч бий.

Хий

Чөлөөтэй нисдэг, эгэл хэсгийн хоорондын зай их тиймээс хоорондын таталцлын хүчийг тооцохооргүй бага.

Хатуугаас шууд хийн төлөвт шилжих процессийг сублимаци гэнэ.