Атом масс (A тэмдэглэгдэнэ) гэдэг нь атомын цөм дэх протон ба нейтроны тооны нийлбэр юм. Атом массыг химийн элементийн тэмдэглэгээний өмнө, дээд талд бичнэ. Жишээлбэл, нүүрстөрөгч-12 (12C) нь 6 протон, 6 нейтронтой ба атом масс нь 12 юм. Бүрэн бичиглэлийг гэж хийнэ.

Атом масс ба атомын дугаарын ялгаа нь нейтроны тоо (N)-гоор илэрхийлэгдэнэ: N=A−Z.

Атом нь химийн элемэнтийн шинж чанарыг илэрхийлсэн дан ба нийлмэл бодисын молекулыг бүрдүүлэгч химийн элемэнтийн хамгийн жижиг хэсэг юм.Эртний Грекийн гүн ухаантан Демокрит МЭӨ 400 жилийн тэртээ бодисыг хуваагдлын хязгаар болох хамгийн жижиг хэсгийг атом гэж нэрлэжээ.Энэ нь маш чухал