Барилгын төлөвлөлт

Барилга нь төлөвлөлтөөс эхэлнэ.

Барилгын төлөвлөлт нь барилгын санааг хөгжүүлэх ба төлөвлөх үйл явц болно. Тэрхүү санаа нь архитектурын ба барилгын зураглал дээр гүйцэтгэгдэнэ. Төлөвлөлтөнд тухайн барилгын буурь, хөрсний хэлбэр ба шинж чанарыг харгалзан үзэх шаардлагатай. Төлөвлөлтийн хэрэгжих боломжтойг тооцоогоор баталгаажуулдаг. Барилгын төлөвлөлт нь барилгын үйл явцын эхний хэсэг ба барилгажилтын үед цаашид мөрдөгдөнө. Энэ төлөвлөлт нь барилгын зөвшөөрөл авахад зайлшгүй шаардлагатай.

Хот төлөвлөлтөнд хүрээлэмжийн тэнцвэрт байдлыг Герман улсад онцгой анхаардаг.
Лондон дахь улаан тоосгон орон сууцны төлөвлөлт
Английн Бристол боомт дахь орон сууцны барилга
Бээжин дахь уламжлалт ба модерн стилийг хослуулсан төлөвлөлт
Берлин дахь ус суваг ашиглалтын газрын барилга
Дрезден дахь эмэгтэйчүүдийн сүмийн купол дээвэр

Барилгын төлөвлөлтийн төрлүүдЗасварлах

Ерөнхийд нь барилгын төлөвлөлтийг 4 ангилна:

 • Өндөр барилгын төлөвлөлт
 • Инженерийн байгууламжийн төлөвлөлт
 • Гүний байгууламжийн, ландшафтын ба зам талбайн төлөвлөлт
 • Тусгай төлөвлөлт

Дээрх төлөвлөлтүүд нь хоорондоо нарийн холбоотой бөгөөд тэдгээрийг архитектор, ландшафтын архитектор ба барилгын инженерүүд хийдэг.

Барилгын төлөвлөлт дэх журмуудЗасварлах

Барилгын төлөвлөлтөнд хууль эрх зүйн болон техникийн төрөл бүрийн журмуудыг анхаарах ёстой. Хариуцаж буй төлөвлөгч нь барилгын салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн техникийн журмуудыг мөрдөх ёстой.

Төлөвлөлтийн үе шатуудЗасварлах

Барилгын төлөвлөлт нь дараах үе шатуудтай:

Үндэслэлүүдийг тодорхойлохЗасварлах

 • Техникийн болон санхүүгийн асуудлууд, зургийн даалгаврыг тодорхойлох
 • Барилга баригдах газрыг очиж үзэх
 • Үр дүнг танилцуулах гэх мэт

Урьдчилсан төлөвлөлтЗасварлах

 • Үндэслэлүүдэд дүн шинжилгээ гаргах
 • Хөрсний төрлийн мэдээллийг авах
 • Ерөнхий системчлэлийг гаргах
 • Төлөвлөлтийн санааг гаргах
 • Нэмэлт шийдвэрлэх боломжууд
 • Өртгийг үнэлэх
 • Үр дүнг танилцуулах

ДизайнЗасварлах

 • хавсралтыг тооцож бэлтгэх
 • Архитектурын зураглалуудыг М1:100- ийн масштабаар гүйцэтгэх
 • Төслийн бичвэрийг гүйцэтгэх
 • Өртгийг тооцох
 • Үр дүнг танилцуулах

Зөвшөөрөл авах төлөвлөлтЗасварлах

 • Зөвшөөрөл авахад шаардлагатай зураг төсөл, баримт бичгүүдийг бэлтгэх
 • Холбогдох байгууллагуудтай уулзах
 • Зураг, тайлбаруудыг нэгтгэх
 • Барилгын холбогдох албан газраас зөвшөөрөл авах

Ажлын зурагЗасварлах

 • Ажлын зургуудыг М1:50, хэсэглэлүүдийг 1:1- ээс 1:20 масштабаар гүйцэтгэх
 • Ажлын зургийн тайлбарыг бичих

Зургийг хүлээлгэж өгөхөд бэлтгэхЗасварлах

 • Зургуудын жагсаалтыг гаргах

Зургийг хүлээлгэн өгөхөд оролцохЗасварлах

 • Саналуудыг шалгаж үнэлэх
 • Үнийг тохиролцох

Барилга барих үед хариуцсан байгууллагын зүгээс хийх хяналт шалгалтЗасварлах

 • Хүлээн зөвшөөрөгдсөн техникээр обьектийг төлөвлөлтийн дагуу явагдаж буй эсэхийг хянах
 • Цагийн төлөвлөгөөг хянах, гүйцэтгэгчийн санхүүг хянахад оролцох
 • Барилгыг хүлээж авах ба доголдлыг тогтоох
 • Доголдыг засахад хяналт тавих

Мөн үзэхЗасварлах

Нэмж уншихЗасварлах

 • Frey, August, Günter: Bautechnik Fachkunde Bau. 10. Auflage. Europa Lehrmittelverlag, 2003. ISBN 3-8085-4460-0.