Барилгын үйл явц

Барилгын үйл явц нь 2 утгатай. Нэгдүгээрт төлөвлөлттэй холбоотой хэрэглэгдэнэ. Энэ тохиолдолд барилгын төлөлвлөлтөөс эхлээд барилгын ашиглалтын үе хүртэлх барилга барих нийт арга барилыг хэлдэг. Нөгөө талаас барилгын эрх зүйтэй холбоотой ашиглана.

Шинэ барилга барих төлөвлөлтийн явц

Төлөвлөлттэй холбоотойгоор засварлах

Барилгын үйл явц нь төлөвлөлт, зөвшөөрөл авах төлөвлөлт, барилгын зөвшөөрөл, зургийн тайлбар, ажлын зураг, барилгын захиалагчийн үүрэг гүйцэтгэгч алба ба барилгын бүх тооцоо дуусах хүртэлх үйл явцыг хамарна. Архитектор нь уламжлал ёсоор барилгын үйл явцыг удирддаг.

Барилгын захиалгад өөрчлөлт оруулах боломжтой ба түүнийг барилгын төсөвт тусгаж өгнө.

Барилгын үйл явцыг санхүүжүүлэхэд ерөнхийдөө барилгын зээл авдаг.

Барилгын эрх зүйн хувьд засварлах

Голчлон барилгын эрх зүй дэх шүүхийн үйл явцыг хэлэх ба ихэвчлэн техник ба хууль эрх зүйтэй холбоотой маргааныг шийдвэрлэнэ. Иймээс хөндлөнгийн мэргэжилтний үнэлгээ үүнд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ барилгын үйл явц нь ихэнхдээ удаан үргэлжилнэ.Галаа

Нэмж унших засварлах

  • Sacha Menz (Hrsg.): Drei Bücher über den Bauprozess, Zürich: vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2008, ISBN 978-3-7281-3213-0
  • Ulrich Werner, Walter Pastor: Der Bauprozess, 13. Auflage 2011, Werner Verlag, ISBN 978-3-8041-5024-9

Мөн үзэх засварлах