Шат нь алхам бүрт тааруулсан олон гишгүүрээс бүрдэх өөд авирах хэрэгсэл юм. Барилгын дотор шат заавал тавигдсан байх ёстойгоос гадна өндөр хана руу авирах, уул, өндөрлөг газар алгуур өгсөхөд шат тавигдсан бол дөхөм байдаг. Мөн нисэх онгоц, нисдэг тэрэг, усан онгоц гэх мэт хөлийн түвшингээс өндөр эсвэл намд шилжихэд шат хэрэг болдог.

Шат (Авирдаг шат)

Мөн үзэхEdit