Тесла нь соронзон урсгалын нягтыг илэрхийлдэг СИ системийн уламжлагдсан нэгж юм. Энэхүү нэгжийг анх 1960 оны Парисийн олон улсын хэмжил зүйн хуралдаанаар Никола Теслагийн нэрээр нэрлэх болсон юм.

Тесла
Нэгжийн систем СИ-н уламжлагдсан нэгж
Хэмжигдэхүүн Соронзон индукц
Тэмдэглэгээ Тл
Нэрлэгдсэн Никола Тесла
Томъёоны тэмдэглэгээ Т
Шилжүүлэг
1 Тл нь...
   СИ-системд    1 кг·А-1· сек-2
=1 В·сек·м-2
1 Тл = 1 В·сек / м2 = 1 Н / А·м = 1 Вб / м2 = 1 кг / А·сек2

СГС-системд болон ялангуяа онолын физикт хэрэглэдэг нэгж нь Гаусс:

1 Гс = 10-4 Тл

Геофизикт хэрэглэдэг нэгж нь Гамма (γ):

1 γ = 10-9 Тл = 1 нТл

Хэмжилтийн нэгжийн жишээ

засварлах
  • 100 пТл - 10 нТл (10 - 10 ): сансар дахь соронзон индукц
  • 2 мТл (0,002): 100 А гүйдлээс 1 см зай, жишээ нь: автомашиныг асаах аккумляторын гүйдэл, Амперийн хуулийг үзнэ үү
  • 0,1 Тл: худалдаанд байдаг энгийн соронзон тах (морины тах шиг хэлбэртэй)
  • 0,25 Тл: ердийн нарны толбо

Зэргүүд

засварлах
тесла (Тл)-н зэргүүд
Хасах зэргүүд Нэмэх зэргүүд
Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр
10−1дТлдецитесла101даТлдекатесла
10−2сТлсантитесла102гТлгектотесла
10−3мТлмиллитесла103кТлкилотесла
10−6µТлмикротесла106МТлмегатесла
10−9нТлнанотесла109ГТлгигатесла
10−12пТлпикотесла1012ТТлтератесла
10−15фТлфемтотесла1015ПТлпетатесла
10−18аТлаттотесла1018ЭТлэксатесла
10−21зТлзептотесла1021ЗТлзеттатесла
10−24йТлйоктотесла1024ЙТлйоттатесла