Сава гол нь өмнөд Европоор урсах, Дунай мөрний баруун цутгалан юм. Белградын орчимд Дунай мөрөнтэй нийлнэ. 945 км урттай бөгөөд усаа цуглуулах талбай нь 95,719 км². Словени, Хорват, Босни ба Херцеговина (хойд хил) болон Серби улсуудын нутгаар урсана.

Сава голын газрын зураг.