Ом нь Олон улсын нэгжийн систем дэх цахилгаан эсэргүүцлийн нэгж юм. Ом эсвэл Ω гэж тэмдэглэнэ. Энэхүү нэгж нь Германы физикч Георг Симон Омын нэрээр нэрлэгдсэн юм.

Ом
Эсэргүүцлийн хэмжээг нь өнгөт бүслүүрээр омоор илэрхийлсэн эсэргүүцлүүд
Товчхон
Нэгжийн систем СИ-н уламжлагдсан нэгж
Хэмжигдэхүүн Цахилгаан эсэргүүцэл
Тэмдэглэгээ Ом эсвэл Ω
Нэрлэгдсэн Георг Симон Ом
СИ-н үндсэн нэгжүүдээр 1 Ω = 1 кг·м2·с-3·А-2

Омыг мултиметр, омметр ашиглан хэмжиж болно. Омын урвуу нь сименс юм.

Тодорхойлолт засварлах

Омын тодорхойлолт хэд хэдэн удаа шинэчлэгдэж ирсэн бөгөөд орчин үед квант халлын эффектээр тодорхойлдог болсон.

Цахилгаан дамжуулагчийн 1 вольт потенциалын ялгаварын нөлөөгөөр 1 ампер гүйдэл гүйх, гадны цахилгаан хөдөлгөгч хүчинд залгагдаагүй хэсгийн цахилгаан эсэргүүцэл нь 1 ом юм.

Бусад нэгжүүдээр омыг илэрхийлэн бичвэл:  

энд:

V = вольт
A = ампер
m = метр
kg = килограмм
s = секунд
C = кулон
J = жоуль
S = сименс
F = фарад

Си дэх зэргүүд засварлах

ом (Ω)-н зэргүүд
Хасах зэргүүд Нэмэх зэргүүд
Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр
10−3мΩмиллиом103кΩкилоом
10−6µΩмикроом106МΩмегаом
10−9нΩнаноом109ГΩгигаом
1012ТΩтераом
ом (Ом)-н зэргүүд
Хасах зэргүүд Нэмэх зэргүүд
Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр
10−3мОммиллиом103кОмкилоом
10−6µОммикроом106МОммегаом
10−9нОмнаноом109ГОмгигаом
1012ТОмтераом
Түгээмэлүүдийг нь тодруулав.


Мөн үзэх засварлах