Кулон

Кулон нь (олон улсын нэгжийн тэмдэглэгээ нь C) уламжлагдсан нэгж бөгөөд СИ системийн цахилгаан цэнэгийн нэгж юм. Энэ нэгж нь францын физикч Шарль Огюстен де Кулоны нэрээр нэрлэгджээ.

Кулон
Нэгжийн систем СИ-н уламжлагдсан нэгж
Хэмжигдэхүүн Цахилгаан цэнэг
Тэмдэглэгээ Кл
Нэрлэгдсэн эрдэмтэн Шарль Огюстен де Кулон
Томъёоны тэмдэглэгээ Q, q
Шилжүүлэг
1 Кл нь...
   СИ-системд    1 А сек

Нэг кулон гэдэг нь нэг Ампер цахилгаан гүйдэл нэг секундед утасны хөндлөн огтлолоор урсан өнгөрөх цахилгаан цэнэгийн хэмжээ:

1 Кл = 1 А · 1 сек