Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарь

1992 оноос хойш хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй үндсэн хуульд зааснаар Монгол улсын төр нутаг дэвсгэрээ хоёр баганы (аймаг, нийслэлийн) гурван дэвийн (1,2,3-р) зургаан нэгжээр (аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо) шатлаж хуваан тохинуулжээ.[1] Урьдны 18 аймгийг олшруулж 21 аймаг болгосон. Аймгууд дотроо сумдад, сумд нь багууд болж хуваагдана. Улсын нийслэл Улаанбаатар хотыг ямарваа аймгийн харъяанд байлгахаас татгалзаж Улаанбаатар цөмтэй нийслэл гэх нэгж бүхий тусгаар нутгийг байгуулсан нь дотроо 9 дүүрэгт хуваагддаг. Дүүрэг нь хороонд хуваагдана. Аль ч нэгжийн нутаг байсан нутгийн өөрөө удирдах байгууллага иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал (ИТХ), төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх засаг дарга (ЗД) хоёр хариуцан удирддаг.

Монгол улсын засаг
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн
зэрэг дэв, нэгжийн хүснэгт
Нэгдүгээр зэрэг
аймаг (21)
нийслэл (1)
Хоёрдугаар зэрэг
сум (330)
дүүрэг (9)
Гуравдугаар зэрэг
баг (1568)
хороо (152)
Ү · Х · З
Монгол Улсын аймгууд ба улсын нийслэл Улаанбаатар

Зүүлтийн холбоосEdit