Засаг дарга (Мон.ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ) нь харьяалах нутаг дэвсгэртээ төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий, засаг төрийн төлөөлөгч юм.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, хороо, багийн засаг дарга байх бөгөөд Аймаг, Сум, Баг, мөн Нийслэл, Дүүрэг, Хороо гэсэн шат дараалсан бүтэцтэй байна.

Монгол Улсын засаг
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн
зэрэг дэв, нэгжийн хүснэгт
Нэгдүгээр зэрэг
аймаг (21)
нийслэл (1)
Хоёрдугаар зэрэг
сум (330)
дүүрэг (9)
Гуравдугаар зэрэг
баг (1568)
хороо (152)
Ү · Х · З

Хэрхэн томилогддог вэ?

засварлах

Аймаг, Нийслэлийн засаг даргыг ИТХ-аар нэр дэвшсэн иргэдээс нэг иргэнийг сонгон Ерөнхий сайдад санал болгосноор Ерөнхий сайд томилдог. Харин Сум, Дүүргийн засаг даргыг ИТХ-аар нэр дэвшсэн иргэдээс нэг иргэнийг сонгон Аймаг, Дүүргийн засаг даргад санал болгосноор Аймаг, Дүүргийн засаг дарга томилдог.