Генри (нэгж)

Генри нь СИ системийн цахилгаан соронзон индукцийн нэгж юм. Үүнийг Жозеф Генригийн нэрээр нэрлэсэн бөгөөд дараах байдлаар тодорхойлно:

Генри
Нэгжийн систем СИ-н уламжлагдсан нэгж
Хэмжигдэхүүн Цахилгаан соронзон индукц
Тэмдэглэгээ Гн
Нэрлэгдсэн эрдэмтэн Жозеф Генри
Томъёоны тэмдэглэгээ L
Шилжүүлэг
1 Гн нь...
   СИ-системд    1 кг·м2 / А2 ·сек2 = 1 Вб / А = 1 Ω·сек
1 Гн = 1 В·сек·А-1 = 1 Ω·сек