Wikipedia:Түүхий

(Wikipedia:Stub-с чиглүүлэгдэв)

Stub буюу Түүхий өгүүлэл нь дутуу бичигдсэн, нэмэлт засвар орох ёстой өгүүлэл.

Шинээр {{stub}} төрлийн загвар үүсгэхдээ Загвар:Asbox-ийг ашиглана уу.

{{stub}} гэсэн загварыг өгүүллийн доор оруулснаар үүнийг Ангилал:Түүхий ангилалд хамруулна.

Арай нарийвчлалтайгаар (жишээ нь) {{sci-stub}} гэсэн загварыг өгүүллийн доор оруулснаар үүнийг шинжлэх ухааны сэдэвтэй түүхий өгүүлэл гэх ба Ангилал:Түүхий ангилалд хамруулахаас гадна Ангилал:Шинжлэх ухаан ангилал дотор "✍️" тэмдгийн доор хамруулна.

Түүхий өгүүлэлтэй холбоотой бүх загварыг: Ангилал:Загвар:Түүхий

Шинжлэх ухаан засварлах

 • Шинжлэх ухаан - {{sci-stub}}

Математик засварлах

Хими засварлах

Физик засварлах

Анагаах ухаан засварлах

Биологи засварлах

Ботаник засварлах

Амьтан судлал засварлах

Одон орон судлал засварлах

Дэлхийн шинжлэх ухаан засварлах

 • Геофизик - {{geophys-stub}}
 • Геодези - Хуудас үүсгээгүй

Геологи засварлах

Цаг уур засварлах

Ус судлал засварлах

 • Ус судлал - {{hydro-stub}}
 • Далай судлал - {{ocean-stub}}
 • Гидрографи - Хуудас үүсгээгүй

Компьютерийн шинжлэх ухаан засварлах

 • Компьютерийн шинжлэх ухаан - {{comp-sci-stub}}
 • Програмчлалын хэлүүд - {{proglang-stub}}

Хэл шинжлэл засварлах

Социологи засварлах

Сэтгэл судлал засварлах

 • Сэтгэл судлал - {{psych-stub}}
 • Танин мэдэхүйн шинжлэх ухаан - Хуудас үүсгээгүй

Антропологи засварлах

Хуурамч шинжлэх ухаан засварлах

Теологи засварлах

 • Теологи - {{theology-stub}}
 • Христийн шашны теологи - {{christ-theology-stub}}
 • Католик шашны теологи - Хуудас үүсгээгүй

Улс төрийн шинжлэх ухаан засварлах

Хууль зүй засварлах

Сурган хүмүүжүүлэх ухаан засварлах

 • Сурган хүмүүжүүлэх ухаан - Хуудас үүсгээгүй

Хүмүүнлэгийн ухаан засварлах

Мэдлэг засварлах

 • Мэдлэг - Хуудас үүсгээгүй

Эдийн засаг, санхүү засварлах

Нумизматик засварлах

Философи засварлах

Түүх засварлах

Газарзүй засварлах

Инженерийн засварлах