Шатрын дүрсүүд
Ноён
Бэрс
Тэрэг
Тэмээ
Морь
Хүү

Бэрс (Англи: Queen, ♕♛) нь шатрын дүрсүүдийн нэг юм.

Анхны байрлал засварлах

 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Бэрсийн анхны байрлал

Тоглоомын эхэнд цагаан бэрс d1, хар бэрс d8 нүдэнд байна.

  • Бэрсийг Q үсгээр тэмдэглэнэ.


Нүүдэл засварлах

Бэрсийн нүүдэл
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Үндсэн зарчим
Босоо, хөндлөн, ташуу бүх чиглэлд дурын нүдэнд нүүж чадна.


Зураг 1 : Бэрсний хөлд эсрэг талын дүрс байвал түүнийг идэж чадна.
Идсэний дараа уг дүрсийн байсан нүдэнд бууна.
Зураг 2 : Өөрийн талын дүрс байгаа нүдэнд бууж чадахгүй.
Зураг 3 : Бусад дүрсийг давж нүүж чадахгүй.
Бэрсийн нүүдэл 1
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Айлын дүрсийг идэж чадна.
Бэрсийн нүүдэл 2
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Өөрийн талын дүрс байгаа нүдэнд бууж чадахгүй.
Бэрсийн нүүдэл 3
 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
Бусад дүрсийг давж нүүж чадахгүй.


Үнэлгээ засварлах

  • Шатрын 6 дүрсэн дунд ноёныг эс тооцвол хамгийн хүчтэй.
  Ноён Бэрс Тэрэг Тэмээ Морь Хүү
Дүрсүүдийн үнэлгээ 9 5 3 3 1
  • Энэ үнэлгээ нь абсолют биш бөгөөд тухайн нөхцөл байдлаас хамаарч өөрчлөгдөнө.