Физикт хүч нь масс бүхий бие хурдсахад нөлөөлдөг. Түлхэх, өргөх, татах зэргээр хүч үйлчилж болно. Биеийн хурдатгал нь түүнд үйлчилж буй бүх хүчний вектор нийлбэрээс шууд хамаардаг (үүнийг тэнцүү үйлчлэгч хүч эсвэл дүгнэгч хүч гэдэг). Том хэмжээтэй биесийг эргэлдэх, деформацад орох эсвэл түүн дээрх даралт ихсэх зэрэгийн шалтгаан нь хүч байж болно. Эргэлдэх үзэгдэлийг хүчний моментоор тодорхойлдог бол харин деформац болон даралтыг хүчний үүсгэсэн хүчлэгээр тодорхойлж болно.[1]

Биед үйлчилж буй тэнцүү үйлчлэгч хүч нь математикийн хувьд тухайн биеийн импульсын моментын хугацаанаас хамаарсан өөрлөлттэй тэнцүү байдаг.[2] Импульсын момент нь вектор хэмжигдэхүүн (чиглэл болон хэмжээ бүхий) учир хүч нь мөн вектор хэмжигдэхүүн юмаав

ИшлэлЗасварлах

  1. e.g. Feynman, R. P., Leighton, R. B., Sands, M. (1963). Lectures on Physics, Vol 1. Addison-Wesley. ; Kleppner, D., Kolenkow, R. J. (1973). An introduction to mechanics. McGraw-Hill. ; Young, H.D., Freedman, R.A. (2004). Sears & Zemansky's University Physics. Pearson Addison-Wesley. .
  2. See for example pages 9-1 and 9-2 of Feynman, Leighton and Sands (1963).

Гадаад холбоосЗасварлах

Wiktionary: Хүч – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу