Физикт хүч нь масс бүхий бие хурдсахад нөлөөлдөг. Түлхэх, өргөх, татах зэргээр хүч үйлчилж болно. Биеийн хурдатгал нь түүнд үйлчилж буй бүх хүчний вектор нийлбэрээс шууд хамаардаг (үүнийг тэнцүү үйлчлэгч хүч эсвэл дүгнэгч хүч гэдэг). Том хэмжээтэй биес эргэлдэх, деформацад орох эсвэл түүн дээрх даралт ихсэх зэргийн шалтгаан нь хүч байж болно. Эргэлдэх үзэгдлийг хүчний моментоор тодорхойлдог бол харин деформац болон даралтыг хүчний үүсгэсэн хүчлэгээр тодорхойлж болно.[1] Биед үйлчилж буй тэнцүү үйлчлэгч хүч нь математикийн хувьд тухайн биеийн импульсын моментын хугацаанаас хамаарсан өөрчлөлттэй тэнцүү байдаг. Импульсын момент нь вектор хэмжигдэхүүн (чиглэл болон хэмжээ бүхий) учир хүч нь мөн вектор хэмжигдэхүүн юм.

  1. e.g. Feynman, R. P., Leighton, R. B., Sands, M. (1963). Lectures on Physics, Vol 1. Addison-Wesley.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link); Kleppner, D., Kolenkow, R. J. (1973). An introduction to mechanics. McGraw-Hill.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link); Young, H.D., Freedman, R.A. (2004). Sears & Zemansky's University Physics. Pearson Addison-Wesley.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link).

Гадаад холбоос

засварлах
 
Wiktionary
Wiktionary: Хүч – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу