Хятадын ард түмэн

Юун түрүүнд хэлэхэд одоо үед тусгаар тогтносон мөртлөө НҮБ-ийн гишүүн биш заримдаг эрхт Тайвань Улсыг Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын зүгээс улсынхаа нэгэн муж гэж үздэг тул Тайванийн хүн амыг өөрийн улсын хүн ам хэмээн давхар тооцдог. Тиймээс доорх жагсаалтад Тайванийн Хятад үндэстэн 22 сая хүн нэмэгдэн бүртгэгдэж байгаа юм.

Хятад улсын хэл-угсаатны газрын зураг (1983 он)

Олон хэлтэн, угсаатан, ястан суурьшдаг Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хүн амын 91.59%-ийг Хятад угсаатан, бусад угсаатан үлдсэн 8.41%-ийг бүрдүүлж байна. Тус улсын үндсэн хүн Хятад үндэстнээс гадна мэдэгдэхүйц тоотой 55 угсаатны нийтлэгийг Хятадын засгийн газраас ялган таньж бүртгэдэг.

Ард түмэн хятадаар Хятадад монголоор Хүний тоо (2010) Гол нутаг, орон
1 Хятад үндэстэн 汉族 - Hàn Zú kitad ündüsüten 1,220,844,520 ТӨЗО-оос бусдад олонх
2 Жуан үндэстэн 壮族 - Zhuàng Zú juvang ündüsüten 16,926,381 Гуанши - Жуангийн ӨЗО (87.8%)
3 Хотон үндэстэн 回族 - Huí Zú qotong ündüsüten 10,586,087 Ниншя - Хотонгийн ӨЗО (19.0%)
4 Манж үндэстэн 满族 - Mǎn Zú manju ündüsüten 10,387,958 Ляонин муж (50.4%)
5 Уйгур үндэстэн 维吾尔族 - Wéiwú'ěr Zú uyiɣur ündüsüten 10,069,346 Шинжаан - Уйгурын ӨЗО (99.4%)
6 Мяо үндэстэн 苗族 - Miáo Zú miyuu ündüsüten 9,426,007 Гуйжоу муж (48.1%)
7 И үндэстэн 彝族 - Yí Zú i ündüsüten 8,714,393 Юньнань муж (60.6%)
8 Тужя үндэстэн 土家族 - Tǔjiā Zú tüjiya ündüsüten 8,353,912 Хүнань муж (32.9%)
9 Төвөд үндэстэн 藏族 - Zàng Zú töbed ündüsüten 6,282,187 Төвөдийн ӨЗО (44.8%)
10 Монгол үндэстэн 蒙古族 - Měnggǔ Zú mongɣol ündüsüten 5,981,840 Өвөр Монголын ӨЗО (68.7%)
11 Дун ястан 侗族 - Dòng Zú dün ündüsüten 2,879,974 Гуйжоу муж (55.0%)
12 Буи ястан 布依族 - Bùyī Zú büyi ündüsüten 2,870,034 Гуйжоу муж (94.2%)
13 Яо ястан 瑶族 - Yáo Zú yuu ündüsüten 2,796,003 Гуанши - Жуангийн ӨЗО (55.8%)
14 Баи ястан 白族 - Bái Zú bai ündüsüten 1,933,510 Юньнань муж (81.0%)
15 Солонгос үндэстэн 朝鲜族 - Cháoxiān Zú solongɣos ündüsüten 1,830,929 Гирин муж (59.6%)
16 Хани ястан 哈尼族 - Hāní Zú qani ündüsüten 1,660,932 Юньнань муж (99.0%)
17 Ли ястан 黎族 - Lí Zú li ündüsüten 1,463,064 Хайнань муж (100%)
18 Казах үндэстэн 哈萨克族 - Hāsàkè Zú qasaɣ ündüsüten 1,462,588 Шинжаан - Уйгурын ӨЗО (99.6%)
19 Дай ястан 傣族 - Dǎi Zú dai ündüsüten 1,261,311 Юньнань муж (98.5%)
20 Шэ ястан 畲族 - Shē Zú še (ше) ündüsüten 708,651 Фужянь муж (55.0%)
21 Лису ястан 傈僳族 - Lìsù Zú lisü ündüsüten 702,839 Юньнань муж (96.9%)
22 Дуншян ястан 东乡族 - Dōngxiāng Zú düngsiyang ündüsüten 621,500 Ганьсү муж (83.3%)
23 Гэлао ястан 仡佬族 - Gēlǎo Zú geluu (гелуу) ündüsüten 550,746 Гуйжоу муж (97.0%)
24 Лаху ястан 拉祜族 - Lāhù Zú laqu ündüsüten 485,966 Юньнань муж (100%)
25 Ва ястан 佤族 - Wǎ Zú va ündüsüten 429,709 Юньнань муж (100%)
26 Шуй ястан 水族 - Shuǐ Zú šüi ündüsüten 411,847 Гуйжоу муж (100%)
27 Наши ястан 纳西族 - Nàxī Zú nasi ündüsüten 326,295 Юньнань муж (95.6%)
28 Чян ястан 羌族 - Qiāng Zú čiyang ündüsüten 309,576 Сычуань муж (100%)
29 Цагаан Монгол ястан 土族 - Tǔ Zú mongɣor ündüsüten 289,565 Хөхнуур муж (77.0%)
30 Мулао ястан 仫佬族 - Mùlǎo Zú mülem ündüsüten 216,257 Гуанши - Жуангийн ӨЗО (70.0%)
31 Шибэ ястан 锡伯族 - Xībó Zú sibege ündüsüten 190,481 Ляонин муж (69.4%)
32 Киргиз үндэстэн 柯尔克孜族 - Kē'ěrkèzī Zú kirgis ündüsüten 186,708 Шинжаан - Уйгурын ӨЗО (100.0%)
33 Качин ястан 景颇族 - Jǐngpō Zú 147,828 Юньнань муж (100.0%)
34 Дагуур ястан 达斡尔族 - Dáwò'ěr Zú daɣur ündüsüten 131,992 Өвөр Монголын ӨЗО (65.0%)
35 Салар ястан 撒拉族 - Sālā Zú salar ündüsüten 130,607 Хөхнуур муж (87.8%)
36 Булан ястан 布朗族 - Bùlǎng Zú bülang ündüsüten 119,639 Юньнань муж
37 Маонань ястан 毛南族 - Máonán Zú muunan ündüsüten 101,192 Гуанши - Жуангийн ӨЗО
38 Тажик үндэстэн 塔吉克族 - Tǎjíkè Zú tajiḳ ündüsüten 51,069 Шинжаан - Уйгурын ӨЗО
39 Пуми ястан 普米族 - Pǔmǐ Zú pümi ündüsüten 42,861 Юньнань муж
40 Ачан ястан 阿昌族 - Āchāng Zú ačang ündüsüten 39,555 Юньнань муж
41 Ну ястан 怒族 - Nù Zú 37,523 Юньнань муж
42 Хамниган ястан 鄂温克族 - Èwēnkè Zú evengki ündüsüten 30,875 Өвөр Монголын ӨЗО (85%)
43 Жин омог 京族 - Jīng Zú 28,199 Гуанши - Жуангийн ӨЗО
44 Жино омог 基诺族 - Jīnuò Zú 23,143 Юньнань муж
45 Палаун ястан 德昂族 - Dé'áng Zú 20,556 Юньнань муж
46 Баоань омог 保安族 - Bǎo'ān Zú buu an ündüsüten 20,074 Ганьсү муж (90.6%)
47 Орос үндэстэн 俄罗斯族 - Éluósī Zú oros ündüsüten 15,393 ШУӨЗӨ, Өвөр Монгол
48 Ёгор омог 裕固族 - Yùgù Zú yugur ündüsüten 14,378 Ганьсү муж (96%)
49 Узбек үндэстэн 乌孜别克族 - Wūzībiékè Zú üzbeḳ (үзбек) ündüsüten 10,569 Шинжаан - Уйгурын ӨЗО
50 Монба ястан 门巴族 - Ménbā Zú men ba (мен ба) ündüsüten 10,561 Төвөдийн ӨЗО
51 Орчон омог 鄂伦春族 - Èlúnchūn Zú orčon ündüsüten 8,659 Өвөр Монгол, Хармөрөн
52 Дулун омог 独龙族 - Dúlóng Zú dülüng ündüsüten 6,930 Юньнань муж
53 Нанай омог 赫哲族 - Hèzhé Zú heje (хэже) ündüsüten 5,354 Хармөрөн
54 Гаошань омог 高山族 - Gāoshān Zú ɣuušan ündüsüten 4,009 Тайвань
55 Лоба омог 珞巴族 - Luòbā Zú 3,682 Төвөдийн ӨЗО
56 Татар үндэстэн 塔塔尔族 - Tǎtǎ'ěr Zú tatar ündüsüten 3,556 Шинжаан - Уйгурын ӨЗО
тодорхойгүй Wèi Shìbié Mínzú 640,101 Юньнань муж