Хэвлэлийн хүрээлэн

Хэвлэлийн Хүрээлэн нь Монгол, Данийн засгийн газрын хэлэлцээрийн дагуу, Данийн Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн буцалтгүй тусламжаар Монгол улсад хараат бус бие даасан хэвлэл мэдээллийг дэмжин хөгжүүлэх зорилготой "Чөлөөт хэвлэл" төслийн хүрээнд 1995 онд анх байгуулагдсан юм. Барууны сэтгүүл зүй буюу хариуцлагатай сэтгүүл зүйг Монгол улсад хөгжүүлэхийг зорьдог байгууллагын нэг юм. 1995 оны дөрөвдүгээр сард Монголын хэвлэлийн хүрээлэн, Сонины хэвлэх үйлдвэрийн барилгыг улсын комисс хүлээн авав. Зургадугаар сард ДАНИДА-гийн нэрийн өмнөөс төслийг Монголд хэрэгжүүлэгч байгууллагаар Данийн Сэтгүүл зүйн сургууль ажиллаж эхэлжээ.

Хэвлэлийн хүрээлэн лого

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирлаар 2003 оноос хойш сэтгүүл зүйн магистр, хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн харилцааны шинжлэх ухааны доктор Мягмарын Мөнхмандах ажиллаж байна.

ЗорилгоЗасварлах

 • Монгол улсад чөлөөт, бие даасан, олон ургальч хэвлэл мэдээллийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
 • Монголын хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын сэтгүүл зүйн мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэхэд туслах
 • Монголын хэвлэл мэдээллийн хөгжилд шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий дүн шинжилгээ хийж, хэвлэл мэдээллийн судалгааны мэдээллийн солилцоог дэмжин дэлгэрүүлэх
 • Улс орны нийгэм, эдийн засаг, оюун санааны амьдралд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдлыг олон нийтэд таниулан сурталчлах

Үйл ажиллагааЗасварлах

 1. Сэтгүүл зүйн сургалт
 2. Сэтгүүл зүйн судалгаа
 3. Хэвлэлийн хурал/Үйлчилгээ/Хэвлэлийн бага хурал

СургалтЗасварлах

Сэтгүүл зүйн сургалтуудаа барууны сэтгүүл зүйн онол үзэл баримтлалын хүрээнд зохион байгуулж ирсэн.

Сэтгүүл зүйн сургалтЗасварлах

Хэвлэлийн хүрээлэнгийн сэтгүүл зүйн сургалтыг хугацааны хувьд

 • Урт хугацааны сургалт
 • Богино хугацааны сургалт гэж ангилдаг.

Урт хугацааны сургалтЗасварлах

Сэтгүүл зүйн дээд курсЗасварлах

Сэтгүүл зүйн дээд курс: Сэтгүүл зүйн мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зургаан сарын дээд курст их дээд сургууль төгсөгчид болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагад ажиллаж буй идэвхтэн бичигчид, цаашид хэвлэл мэдээллийн байгууллагад ажиллах сонирхолтой хүмүүсийг сонгон авч суралцуулдаг.

Сэтгүүл зүйн эчнээ дээд курсЗасварлах

Сэтгүүл зүйн эчнээ дээд курс: Хэвлэл мэдээллийн байгууллагад зарим ажилтнуудын хүсэлтээр 2003 оноос Сэтгүүл зүйн ерөнхий болон мэргэшүүлэх сэдвийн цахим курсийг явуулж эхэлсэн.

Олон нийтийн харилцаа дээд курсЗасварлах

Олон нийтийн харилцаа дээд курс: Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн бэлтгэх зорилгоор олон нийтийн харилцааны сургалт явуулдаг.

Богино хугацааны сургалтЗасварлах

Сэтгүүл зүйн богино хугацааны сургалтыг тогтмол явуулж ирсэн. Үүнд: Редакцийн болоод хөтөлбөрийн сургалтууд багтана.

Редакцийн сургалтЗасварлах

Редакцийн сургалт: Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын баг, хамт олныг өөрсдийнх нь эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад тулгуурласан тодорхой сэдэв, хөтөлбөрөөр мэргэшүүлж чадваржуулах сургалт зохион байгуулдаг.

Хөтөлбөрийн сургалтЗасварлах

Захиалгат болон төсөл хөтөлбөрийн сургалт: Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын баг, хамт олон, сэтгүүлчдийн хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгааны хүрээнд чадавхжуулах шаардлагатай сэдэв, үзэл баримтлалын хүрээнд сургалт зохион байгуулж байна.

СудалгааЗасварлах

Монголын Хэвлэлийн хүрээлэн нь сэтгүүл зүйн сургалтаас гадна судалгааг хийж ирсэн юм. Үүнд:

 • “Монголын хэвлэл мэдээлэл-Өнөөдөр” судалгаа
 • Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгаа
 • Хэвлэл мэдээллийн орчны судалгаа
 • Хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгаа
 • Хэвлэл мэдээллийн үр нөлөөний судалгаа

“Монголын хэвлэл мэдээлэл-Өнөөдөр” судалгааЗасварлах

Монголын хэвлэл мэдээллийн мониторинг судалгааг 1999 оноос эхлэн хэрэгжүүлж ирсэн. "Монголын хэвлэл мэдээлэл-Өнөөдөр" судалгааны ерөнхий агуулга:

 • МУ-ын хэмжээнд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тоо
 • Сонин, сэтгүүлийн борлуулалтын дундаж тоо, түгээлт
 • Радио, телевизийн нэвтрүүлгийн цаг, цацалтын хүрээ, нэвтрүүлгийн бүтэц
 • Мэдээллийн сайтууд, цахим орчин дахь уламжлалт мэдээллийн хэрэгслүүд
 • Монголын бүх хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хаяг байршил болон боловсон хүчин
 • Хэвлэл мэдээллийн эзэмшил, харьяалал
 • Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн талаарх бусад үндсэн суурь судалгааны дүнгээс

Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгааЗасварлах

Хэвлэл мэдээллийн хэрэглэгчдийн судалгааг 2003 оноос эхлэн хийж эхэлсэн. Өдгөө хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн зан үйлийг тодорхойлсоор ирсэн бөгөөд 100 гаруй удаагийн тайлан гаргаад байна.

Хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгааЗасварлах

Монголын зарим тогтмол хэвлэлд 2000, 2010 онд нийтлэгдсэн ОХУ, БНХАУ-ын тухай нийтлэлийн харьцуулсан судалгаа

Монголын зарим тогтмол хэвлэлд 2000, 2008 онд нийтлэгдсэн эмэгтэй улс төрчдийн талаарх нийтлэлийн харьцуулсан судалгаа

ҮйлчилгээЗасварлах

 • Сэтгүүл зүйн зөвлөмж/шүүмж
 • Хэвлэлийн хурал (хараат бус, төвийг сахисан)
 • Сэтгүүлчдийн клуб
 • Сэтгүүлч сэтгүүл
 • Номын сан (1995 оноос хойших Монгол улсад гарч байсан сонин хэвлэлийн томоохон сан хөмрөг бий)

Сэтгүүл зүйн зөвлөмжЗасварлах

Хэвлэлийн мэдээллийн байгууллага, сэтгүүл зүйн чанар, шаардлага болоод тусгаж буй сэдвийн хүрээнд хараат бус, мэргэжлийн судлаач мэргэжилтнүүдээс сэтгүүл зүйн зөвлөмж авах боломжтой.

Хэвлэлийн хуралЗасварлах

Байгууллага, хувь хүн, хэн ч байсан өөрт тулгамдсан асуудлаар хэвлэлийн хурал зарлах боломжтой.

Сэтгүүлчдийн клубЗасварлах

 • Хүүхдийн эрхийн төлөөх сэтгүүлчдийн "Хүүхэд сэтгүүлч" клуб
 • Байгаль орчны сэтгүүлчдийн "Ногоон дэлхий" клуб
 • Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн "Өөрчлөгч" клуб

Сонин хэвлэлЗасварлах

Сэтгүүлч сэтгүүлЗасварлах

Хэвлэлийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн багш, судлаачид "Сэтгүүлч" сэтгүүлийг сэтгүүлч, сэтгүүл зүйн багш нарт, судлаачдад зориулж эрхлэн гаргадаг. 2013 онд Үндэсний сэтгүүл зүйн 100 жилийн ойд зориулсан тусгай дугаар гаргав.

Нэг зуун ная сонинЗасварлах

Хэвлэлийн хүрээлэнгийн Сэтгүүл зүйн дээд курсийн суралцагчид "Нэг зуун ная" сониныг сургалтын төгсгөл тайлан болгож гаргадаг.

Төсөл хөтөлбөрүүдЗасварлах

 • Дани Улсын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагаас санхүүжсэн "Чөлөөт хэвлэл" (1995 - 1999),
 • НҮБ-ын ХХ-өөс санхүүжсэн "Ардчилал ба сэтгүүл зүй" (1997 - 2000),
 • ТАСИС-аас санхүүжсэн "Хариуцлагатай, олон ургальч хэвлэл мэдээлэл ба сэтгүүл зүйн мэргэжлийн стандарт" (1999 - 2001),
 • ДАНИДА-аас санхүүжсэн "Монгол дахь сэтгүүл зүй ба хэвлэл мэдээлэл / Монголын хэвлэл мэдээллийн мониторинг" (1999 - 2002)
 • Нээлттэй Нийгмийн Хүрээлэнгээс санхүүжсэн “Стратегийн хөгжлийн дэмжлэг” (2003-2004),
 • ЮНЕСКО-гийн дэмжлэгээр “Фото сэтгүүл зүйн сургалт” (2004-2005),
 • Английн төв номын сан, Лизбет Розингийн сангийн дэмжлэгтэйгээр “Тогтмол хэвлэлийн цахим архив”ын төсөл (2006-2007) зэрэг олон төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн байна.

Гадаад холбоосЗасварлах

Хэвлэлийн хүрээлэн албан ёсны вэб сэйт