Сургалтын хөтөлбөр

Сургалтын хөтөлбөр бол (өөрөөр Сургалтын хөтөлбөр-төлөвлөгөө гэх нь бий) сургалтын төлөвлөгөөнд орсон хичээлүүдийг тухайн улсын боловсролын болоод олон улсын боловсролын стандарт шалгуурт нийцүүлэн баталсан бөгөөд хичээл тус бүрээр нарийвчилж, тодорхойлсон цогц баримт бичиг юм.

Агуулгын тойм засварлах

Сургалтын хөтөлбөр нь сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагын зорилго, зорилт, алсын хараанд нийцсэн, сургалтын төлөвлөгөөнд орсон хичээлүүдийн агуулга, судлах зүйлийн хүрээ хязгаар, залгамж холбоо, хичээлийг зохион байгуулах арга, хэлбэр, хичээлийг судалсан үр дүнд олох мэдлэг, ур чадвар, хандлага болон тэрхүү үр дүнг хэрхэн дүгнэх арга аргачлал зэргийг багтаасан цогц баримт бичиг юм.

Бүтэц засварлах

Сургалтын хөтөлбөр нь тодорхой хичээлийг судлахад шаардлагатай нэгж хичээл тус бүрийн нэрсийг жагсаалтыг багтаасан сургалтын төлөвлөгөө шиг хичээлийн төлөвлөгөөтэй байна.

Их дээд сургуулийн сургалтын төлөвлөгөө нь дөрвөн үндсэн хэсгийг зайлшгүй багтаасан байна. Үүнд.

  • Хичээлийн стандарт
  • Хичээлийн танилцуулга
  • Хичээлийн төлөвлөгөө
  • Хичээлийн арга зүй, аргачлал
  • Хичээлийн хөгжүүлэлт

Мөн үзэх засварлах

Суралцахуйн гурвалжин

Сурагч

Сургалтын төлөвлөгөө

Гадаад холбоос засварлах