Ньютон (Тэмдэглэгээ: Н) - Олон улсын нэгжийн системийн (СИ) хүчийг хэмжих нэгж юм. Олон улсын хэллэг - Newton (Тэмдэглэгээ: N). Хөдөлгөөний хуулиуд ба хүч, жин, хурдатгал зэрэг ойлголтуудыг хооронд нь холбосон, английн эрдэмтэн Исаак Ньютоны нэрээр нэрлэгдсэн. Алдарт эрдэмтнийг өөд болсноос хойш 2 зууны дараа буюу СИ систем нэвтрэх үед хүчийг нюьтоноор хэмжиж эхэлсэн.

Ньютон
Нэгжийн систем СИ-н уламжлагдсан нэгж
Хэмжигдэхүүн Хүч
Тэмдэглэгээ Н
Нэрлэгдсэн Исаак Ньютон
СИ-н үндсэн нэгжүүдээр 1 Н = 1 кг·м·с-2

Ньютон нь уламжлагдсан нэгж бөгөөд, Ньютоны II-р хуулиар дараах байдлаар тодорхойлогддог: 1кг жинтэй биеийн хурдыг, хүчний чиглэлийн дагуу 1с хугацаанд 1м/с-ээр өөрчлөхөд зарцуулагдах хүч. Ө.х. 1 Н = 1 кг·м/с2.

Бусад нэгжээр

засварлах

Нюьтон нь хүчний бусад нэгжээр дараах байдлаар илэрхийлэгдэнэ:

  • 1 Н = 105 дин.
  • 1 Н ≈ 0,10197162 кгс.
  • 1 Н = 10−3 стен.
  • 1 Н ≈ 8,262619X10−45 Fp.
  • 1 Н ≈ 0,224808943 lbf.
  • 1 Н ≈ 7,233013851 pdl.

СИ дэх зэргүүд

засварлах
ньютон 35инч= (Н)-н зэргүүд
Хасах зэргүүд Нэмэх зэргүүд
Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр
10−1дНдециньютон 35инч=101даНдеканьютон 35инч=
10−2сНсантиньютон 35инч=102гНгектоньютон 35инч=
10−3мНмиллиньютон 35инч=103кНкилоньютон 35инч=
10−6µНмикроньютон 35инч=106МНмеганьютон 35инч=
10−9нНнаноньютон 35инч=109ГНгиганьютон 35инч=
10−12пНпиконьютон 35инч=1012ТНтераньютон 35инч=
10−15фНфемтоньютон 35инч=
10−18аНаттоньютон 35инч=
10−21зНзептоньютон 35инч=
10−24йНйоктоньютон 35инч=