Жэньдун син жун шу шэн

Жэньдун син жун шу шэн нь Курё улсаар төвлөрсөн, Япон зэрэг дорно зүгийн улс орныг дайлан төвшитгөхөд зориулж байгуулсан муж юм. Мужийн төв нь Гуулин улсын нийслэл Кэсон хот байсан. Мужийг ерөнхийд нь зүүн баруун гарын хоёр чинсан хэргийг удирдаж байсан. Тэдгээр нь Юань улсаас томилогдсон даргач, Курё улсын ван юм.

Жэндун син жун шу шэн Юань улсын бүрэлдэхүүнд багтжээ

Түүх Засварлах

Жэньдун син жун шу шэн бол 1287 он Хубилай хааны зарлигаар байгуулагдажээ. Харин "... 1299 оны эхээр Гаоли болгон өөрчилж, оны эцсээр татан буулгаад, 1321 онд дахин сэргээжээ..."[1] Юань гүрэн Солонгосын хойгийг захирахын тулд Кэгён хотод Даргачийг байгуулж, Даргачийг Курё улсын ван нэгэн зэрэг алба хааж байжээ.

Засаг захиргааны нэгж Засварлах

Нийт 10 зам (도), 5 хот, 3 кён (경), 4 духуфу (도호부), 8 мүк (목) бүхий засаг захиргааны нэгжтэй байжээ.

Холбоотой мэдээ Засварлах

Эшлэл Засварлах

  1. Монголын Юань улс. УБ., 2006. 36 дахь тал