Байесын теорем (англ. Bayes' theorem) нь 1763 онд нээгдсэн, магадлалын онолын теорем юм.

Ерөнхий ойлголтЗасварлах

  •   үзэгдэл явагдах магадлал (prior probability)
  •   үзэгдэл явагдсаны дараа B үзэгдэл явагдах магадлал (нөхцөлт магадлал, posterior probability)

гэе. Тэгвэл Байесын теорем ёсоор P(A) > 0 бол

 

тэнцэтгэл биелнэ.

Байесын теорем нь ямар нэгэн үр дүн мэдэгдсэний дараа, түүнийг тусгасан нөхцөлт магадлалыг бодож олоход хэрэглэгддэг. Уг теоремыг Английн санваартан Томас Байес (1702 - 1761) нээж, хожим Пьер Симон Лаплас нийтэд дэлгэрүүлжээ.

Мөн үзэхЗасварлах