Магадлалын онол

Магадлалын онол гэдэг нь санамсаргүй үзэгдлийн шинж чанарыг судалдаг, математикийн салбар юм.

Түүх засварлах

Санамсаргүй үзэгдлүүдийн тухай математик дахь судалгаа 16, 17-р зууны үеэс эхтэй ч эхэндээ дискрет үзэгдлүүдийн тухай, голчлон комбинаторикийн аргаар судалж байв. Сүүлд математик анализын аргаар тасралтгүй тархалтын тухай ойлголтыг оруулж ирэн судалж эхэлсэн байна.

Орчин үеийн магадлалын онолын эцэг нь Андрей Колмогоров юм. Тэрээр Ричард фон Майзесын оруулж ирсэн түүврийн огторгуй, мөн хэмжээсийн онолыг ашиглан Колмогоровын аксиомууд гэж нэрлэгдэх болсон аксиомуудын системийг магадлалын онолд оруулж ирсэн нь 1933 он байлаа.[1]

Эшлэл засварлах

Ном зүй засварлах

  • Pierre Simon de Laplace (1812). Analytical Theory of Probability.
The first major treatise blending calculus with probability theory, originally in French: Théorie Analytique des Probabilités.
  • Andrei Nikolajevich Kolmogorov (1950). Foundations of the Theory of Probability.
The modern measure-theoretic foundation of probability theory; the original German version (Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitrechnung) appeared in 1933.
  • Patrick Billingsley (1979). Probability and Measure. New York, Toronto, London: John Wiley and Sons.
  • Henk Tijms (2004). Understanding Probability. Cambridge Univ. Press.
A lively introduction to probability theory for the beginner.

Монгол хүн засварлах

  • Gut, Allan (2005). Probability: A Graduate Course. Springer-Verlag. ISBN 0387228330.

 

Энэ математикийн тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.