Авогадрын тогтмол

(Авогадрогийн тогтмол-с чиглүүлэгдэв)

Авогадрын тогтмол  нь Амедео Авогадрогаар нэрлэгдсэн физикийн тогтмол бөгөөд эгэл хэсгийн тоог  бодисын тоо хэмжээ -д харьцуулсан харьцаагаар тодорхойлон бичвэл:

Физикийн тогтмол
Нэр Авогадрын тогтмол
Томьёоны тэмдэглэгээ
Утга
СИ
Алдаа (харьцангуй)
Бусад хамаарал

Хийн тогтмол
Больцманы тогтмол
Фарадейн тогтмол
Эгэл цэнэг
Эх сурвалж ба зүүлт тайлбар
Эх сурвалж СИ-Утга: CODATA 2014 (Цахим холбоос)

Энэ нь нэг моль бодис дотор хэдий хэмжээний эгэл хэсэг (өөрөөр хэлбэл элементийн атомууд эсвэл химийн нэгдлийн молекулууд) байгааг тогтоож өгдөг. Одоогоор энэ утга нь:

өөрөөр хэлбэл 1 мольд 602 триллиард буюу монголоор өвөр дээр тооны эгэл хэсэг байна гэсэн үг юм.