Төрөлх хэл

— «Эх хэл» гээд холбогдов —

Төрөлх хэл (ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ), Эх хэл (ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ) —