Эх сурвалж гэдгийг олон янзаар ашигладаг.

Disambiguation
Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.

Судалгаа шинжилгээнд засварлах

Математик ба Физикт засварлах

 • Эрчим хүчний эх сурвалж эсвэл эрчим хүчний эх үүсгүүр
 • Гэрлийн эх сурвалж
 • Цэгэн эх сурвалж
 • Радио идэвхт эх сурвалж
 • Дууны эх сурвалж
 • Хүчдэлийн эх сурвалж

Мэдээллийн технологид засварлах

 • Харилцааны эх сурвалж
 • Эх сурвалжийн бичиглэл буюу Эх код
 • Эх сурвалжийн томьёо гэх мэт

Хөдөө аж ахуйд засварлах

 • Усны эх сурвалж
 • Чулуулгийн эх сурвалж буюу Эх чулуулааг
 • Эдийн эх сурвалж буюу Эх эд гэх мэт.