Эх сурвалж

Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.

Эх сурвалж гэдгийг олон янзаар ашигладаг.

Судалгаа шинжилгээндЗасварлах

 • Эрх зүйн эх сурвалж
 • Түүхийн эх сурвалж буюу Түүхэн эх сурвалж
 • Тагнуулын эх сурвалж
 • Сэтгүүл зүйн эх сурвалж буюу Мэдээллийн эх сурвалж
 • Баримт бичгийн эх сурвалж
 • Электрон эх сурвалж
 • Бичгийн эх сурвалж буюу Бичгэн эх сурвалж
  • Анхдагч эх сурвалж
  • Хоёрдогч эх сурвалж
  • Гуравдагч эх сурвалж
 • Дижитал эх сурвалж
 • Нээлттэй эх сурвалж
 • Бүлэг эх сурвалж
 • Үнэлгээний эх сурвалж гэх мэт.

Математик ба ФизиктЗасварлах

 • Эрчим хүчний эх сурвалж эсвэл эрчим хүчний эх үүсгүүр
 • Гэрлийн эх сурвалж
 • Цэгэн эх сурвалж
 • Радио идэвхт эх сурвалж
 • Дууны эх сурвалж
 • Хүчдэлийн эх сурвалж

Мэдээллийн технологидЗасварлах

 • Харилцааны эх сурвалж
 • Эх сурвалжийн бичиглэл буюу Эх код
 • Эх сурвалжийн томьёо гэх мэт

Хөдөө аж ахуйдЗасварлах

 • Усны эх сурвалж
 • Чулуулгийн эх сурвалж буюу Эх чулуулааг
 • Эдийн эх сурвалж буюу Эх эд гэх мэт.