Радиан нь хавтгайн өнцгийг хэмжих үндсэн, стандарт нэгж юм. Мөн радиан нь олон улсын нэгжийн СИ системийн уламжлагдсан нэгж юм. Тэмдэглэгээ нь рад.

Радиан
Нэгжийн систем СИ-н уламжлагдсан нэгж
Хэмжигдэхүүн Өнцөг
Тэмдэглэгээ рад
Шилжүүлэг
1 рад нь...
   градусаар    ≈57.295°


Тойргийн радиустайгаа тэнцүү урттай нумд тулсан төвийн өнцөг нь 1 радиан юм. Бүтэн тойрог нь 2π радиан болно.

Тойргийн радиустайгаа тэнцүү урттай нумд тулсан төвийн өнцөг нь 1 радиан юм. 1 радиан нь 57.3° тай тэнцэнэ. Иймд бүтэн тойрог нь 2π радиан болно.