Геометрт өнцөг хэмээн нэгэн ижил цэгээс эхлэлтэй, 2 цацрагаар бүтсэн дүрсийг хэлнэ. Эхлэлийн цэгийг өнцгийн орой гэх бөгөөд цацрагуудыг өнцгийн тал гэнэ. Өнцөг нь Евклидийн болон Евклидийн бус геометрын аль алинд нь тодорхойлогддог.

Хурц өнцөг ∠А
А - Өнцгийн орой
АВ, АС - Өнцгийн тал

Өнцгийг транспортир шугам болон бусад өнцөг хэмжигч багажаар хэмжинэ. Олон улсын нэгжийн СИ систем дэх үндсэн хэмжих нэгж нь радиан бөгөөд түүнчлэн геометрт хэм буюу градус (°) (Англи: degree) түгээмэл хэрэглэгддэг.

Математикын тэгшитгэл бодоход өнцгийг ихэвчлэн Грек цагаан толгойн үсгээр нэрлэн тэмдэглэдэг. Жишээ нь: α, β, γ, θ, φ.

Геометрын дүрс болон бодлогод дээр өнцгийг тэмдэглэхдээ оройн цэгээр эсвэл талуудаар нь нэрлэдэг. Жишээ нь баруун талд буй зураг дээрхи өнцгийг өнцөг А, ∠А, ∠BAC эсвэл   гэж нэрлэн тэмдэглэнэ.

Дан өнцөг

засварлах
 
Тэгш өнцөг.
 
Хурц өнцөг (a), мохоо өнцөг (b), дэлгэмэл өнцөг (c).


  • Өнцгийн хэм нь 90°-с бага өнцгийг хурц өнцөг гэнэ.
  • Өнцгийн хэм нь 90° буюу π/2 радиантай тэнцүү өнцгийг тэгш өнцөг гэнэ. Мөн зөв өнцөг хэмээдэг. Хоорондоо тэгш өнцөг үүсгэх шулууныг перпиндикуляр эсвэл ортогональ гэж хэлнэ.
  • Өнцгийн хэм нь 90°-с их ба 180°-с бага өнцгийг мохоо өнцөг гэнэ.
  • Өнцгийн хэм нь 180° буюу π радиантай тэнцүү өнцгийг дэлгэмэл өнцөг гэнэ.