Радиус (Латин: radius) гэдэг нь тойрог, бөмбөрцөг зэрэг дүрсийн төвөөс зах хүртэл нь татсан хэрчим, эсвэл түүний уртыг (Диаметрийн хагастай тэнцүү) хэлнэ. Математик, физикт радиусыг r үсгээр тэмдэглэх нь элбэг.

Тойрог

Радиусын томъёо засварлах

P1, P2, P3 3 цэгийг дайран өнгөрөх тойргийн радиусыг дараах томъёогоор олдог:

 

энд θ нь   өнцгийн хэмжээ.

Мөн тойргийн урт нь радиусаа 2 -ээр үржүүлсэнтэй тэнцүү байдаг.