Кызылкум

Кызылкум (Qizilqum, Қызылқұм) гэдэг нь Дунд Азийн Хасаг, Узбек, Туркмен гурван улсын нутагт тодруулбал Амударья, Сырдарья хоёр мөрний хооронд оршдог, багцаалбал 300,000 км² талбайтай, жилдээ 100-200 мм тунадас унадаг элсэн цөл юм.