Абулхайр (1412−1468) — узбекийн төрийг үндэслэгч, 1428–1468 оны хан. Шибаны удмын хүн.