I Абдулла хан

I Абдулла (1490—1540) — Бухарын хант улсыг 1540 онд жолоодсон, Шибаны удмын хан.