Үнэ хаялцах

Үнэ хаялцах (Англиар auction; Оросоор аукцион) гэдэг нь барааг худалдан авахын тулд хэдэн хүн харилцан тэмцэж үнэ хаялцах үйл юм. Эдийн засгийн ухаанд ийм аргаар тодорхой худалдах журамтайгаар бараа, үйлчилгээг хамгийн их үнэ хаясан этгээдэд арилжихыг үнэ хаялцуулах худалдаа гэдэг.

Худалдааг хөтлөгч удирдан явуулна.

Үлгэр маягЗасварлах

ҮндсэнЗасварлах