Экологи технологи хөгжлийн сургууль

ХААИС-ийн бүрэлдэхүүн 7 сургууль байдгийн хамгийн отгон нь Экологи технологийн хөгжлийн сургууль юм. Энэ сургууль нь 2000 онд байгуулагджээ.

3 тэнхимээс бүрдэнэ:

  • Экологи байгаль хамгаалал
  • Байгаль орчны хяналт, үнэлгээ
  • Бүтээгдэхүүний чанар ариун цэвэр хяналт үнэлгээ

Мал аж ахуйн фермер, загас үржүүлэг зэрэг мэргэжлээр оюутан сургадаг.