Эзэлхүүний бүлүүрт хөдөлгүүр

Эзэлхүүний бүлүүрт хөдөлгүүр гэдэг нь нэгэн төрлийн хөдөлгүүр бөгөөд энэ нь хийн эзэлхүүний өөрчлөлтийг давших хөдөлгөөнт бүлүүр болон шатунаар дамжуулан тахир голыг эргүүлэх хөдөлгөөнд хувиргадаг. Ийм хөдөлгүүрүүд нь бүлүүрт машинд тооцогддог.