Шянь (县, ᠰᠢᠶᠠᠨ, монголоор хошуу) — БНХАУ-ын тойргоос бага, шянгаас их зэрэг буюу улсын дотор гуравдугаар зэргийн засаг захиргааны нэгж.