Цахилгаан дамжуулал

цахилгаан дамжууламж

Цахилгаан дамжуулал гэдэг нь цахилгаан дамжуулагч эд зүйлсийн цахилгаан гүйдэл дамжуулах шинж чанарыг илэрхийлэх үзүүлэлт ба эд зүйлсийн цахилгаан гүйдлийг эсэргүүцэх шинж чанар буюу цахилгаан эсэргүүцэл урвуу хамааралтай байна. Дамжуулалыг ихэвчлэн G үсгээр тэмдэглэдэг ба хэмжих нэгж нь Сименс(S) буюу Ом−1.

G=1/R.

Бодисын дамжууламж нь түүний зөвхөн идэвхтэй эсэргүүцлээс хамаарах ба багтаамжит эсэргүүцэл, нөлөөмжийн эсэргүүцлийг тооцохгүй.