DHT11 Температур болон чийгшилийн мэдрүүр (DHT11 temperature and humidity sensor)

Энэхүү DHT11 гэх төхөөрөмж нь температур болон агаарын чийгшил мэдэрдэг төхөөрөмж юм. Энэ оролтондоо температур болон агаарын чийгшил мэдэрч гаралтандаа тоон дохио гаргадаг төхөөрөмж юм.

Энэ мэдрүүр нь чийгшилийн эсэргүүцлийн хэмжилтийн төхөөрөмж мөн NTC темдератур хэмжилтийн төхөөрөмж агуулдаг бас өндөр үзүүллттэй 8 битийн контроллертэй холбогддог бөгөөд сайн чанар,хурдан хариу үйлдэл,шуугианы эсрэг чадвар мөн алдагдалгүй ажиллах зэргээрээ ийм төрлийн бусад мэдрүүрээс давуу талтай. Энэ нь чийгшил болон температурын мэдрүүр нь өгөгдлийн хөлтэй бөгөөд гаралтандаа тоон дохио гаргадаг. Мөн орчний агаарыг хэмжихдээ термистерийг хэрэглэдэг.Энэ мэдрүүр нь хэрэглэхэд маш амархан гэвч өгөгдлөө авахад цаг шаарддаг.

DHT11-ийн элемент бүр нь лабарторын орчинд чийгшлийг өндөр нарийвчлалтайгаар шалгах тал дээр маш нарийн туршигдсан. Туршилтийн үр дүнгүүд нь OTP memory дотор мэдрүүрийн дотоод дохио боловсруулахад хэрэглэггддэг программ байдлаар хадгалагдсан байдаг. Нэг утасны Цуваа дамжуулалт нь системийн нэгдлийг хурдан бас амархан болгодог.энэхүү мэдрүүрийн хүчдэл бага хэрэглэлт жижиг хэмжээ мөн 20 хүртлэх метр зайд дохио дамжууллт зэрэг нь үүнийг олон төрлийн чухал хэрэглээнүүдэд тохирох хамгийн сайн сонголт болгодог. Мөн уг мэдрүүр нь “Two way single wire”протоколоор ажилладаг.

1. Introduction This DFRobot DHT11 Temperature & Humidity Sensor features a temperature & humidity sensor complex with a calibrated digital signal output. By using the exclusive digital-signal-acquisition technique and temperature & humidity sensing technology, it ensures high reliability and excellent long-term stability. This sensor includes a resistive-type humidity measurement component and an NTC temperature measurement component, and connects to a highperformance 8-bit microcontroller, offering excellent quality, fast response, anti-interference ability and cost-effectiveness. see more https://sites.google.com/view/sict-special2/home Илүү ихийг https://sites.google.com/view/sict-special2/home -эндээс