Хур буюу Хур тунадас - дэлхий дээрх усны эргэлтийн системийн, тэнгэрээс ус бууж ирэх үзэгдлийг нэрлэсэн цаг агаар судлалын хэллэг. Бороо, цас зэргийг заах бөгөөд мөндөр мэтийн хатуу төлөвт орсон ус ч мөн энэ ойлголтод багтана. Хур тунадасны үзэгдлийн үр дүнд унасан усны хэмжээ нь хур тунадасны хэмжээг илэрхийлнэ.

Бороо
Байгалийн усны эргэлт

Хур тунадасны ангилал Засварлах

Бороо, шиврээ бороо, мөндөр, цас гэх мэт. Манан, будан, шүүдэр, хяруу зэрэг нь хур тунадаст тооцогддоггүй.

Хур тунадас орох явц Засварлах

Далай болон нуур, цөөрөм, эх газраас ууршсан ус агаарт дээш хөөрөн, температур нь тодорхой хэмжээнд хүртэл буурахад үүл болно. Үүлнээс бороо, цас зэрэг хэлбэрт орсон ус доошилж, дэлхийн гадаргуу руу буцаж ирнэ. Үүл бий болох үзэгдлийн тухай дэлгэрэнгүйг Үүл өгүүллээс үзнэ үү. Бороо болон цасны тухайд холбогдох бороо, цас өгүүллүүдээс харж болно.

Мөн үзэх Засварлах