Хант улсхан захирдаг улс юм. Харьцуулвал хаант улсаас явцуу, вант улстай чацуу, гүнт улсаас хүчтэй улсын хэлбэр.